RCPCH: COVID-19 Odporúčania pre potreby pediatrov

Voľný preklad guidelinov Royal College of Paediatrics and Child Health z 13.3.2020

Príprava na COVID-19

 

Ochrana zdravia pri práci

 • Ak existuje riziko šírenia nákazy COVID-19 niektorými zdravotníckymi pracovníkmi, tak títo pracovníci by mali byť vylúčení z poskytovania zdravotnej starostlivosti v súlade so súčasnými usmerneniami PHE. https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
 • Všetkým pracovníkom, ktorí sú zahrnutí do starostlivosti o pacienta s podozrením na nákazu, by mal byť poskytnutý núdzový kontakt, na ktorý sa môžu obrátiť v prípade, že by sa u nich vyskytli príznaky asociované s ochorením COVID-19, zatiaľ čo sa nachádzajú mimo nemocnice.
 • PHE pripravilo postupy pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ohľadom personálu
 • Health Protection Scotland pripravilo postupy pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ohľadom personálu
 • Health Protection Scotland pripravilo postupy pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti so zdravotnými pracovníkmi
 • Pracovníci v zdravotníctve by sa mali poradiť s orgánmi verejného zdravia v prípade, že sami majú chronické ochorenia. Starší a ľudia s preexistujúcim zdravotným problémom ( ako astma, diabetes, ochorenia srdca ) sú viac náchylní na vážnejší priebeh tohto vírusového ochorenia. Zdravotnícke pracovníčky, ktoré sú tehotné alebo tí, pre ktorých ochorenie COVID-19 predstavuje hrozbu, by sa mali obrátiť na odbor pracovného zdravia.
 • Odporúčania pre zdravotníckych pracovníkov sú pravidelne aktualizované.

 

Infekcia COVID-19 v tehotenstve

Odkaz na odporúčania týkajúce sa infekcie COVID-19 v tehotenstve určené pre    zdravotníkov:

https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/

 

Práca v neonatologickom zariadení

Klinické prejavy: Tehotná žena, nenarodené dieťa a novorodenci

Aktuálne existuje len niekoľko kazuistík infekcie COVID-19 u tehotných, pričom všetky prípady sa týkali neskorého tretieho trimestra a všetky pacientky porodili do 7 dní po nástupe príznakov, pričom väčšina pociťovala len mierne alebo stredne ťažké príznaky podobné chrípke. V súčasnosti existuje názor odborníkov, že je nepravdepodobné, aby bol plod vystavený infekcii počas tehotenstva. Doteraz bol zaznamenaný len jeden prípad možného vertikálneho prenosu ochorenia zapríčineného intrauterínnou infekciou.

Prenos vírusu teda najpravdepodobnejšie nastáva až po narodení. Odporúčania vzťahujúce sa na starostlivosť o tehotnú ženu, u ktorej je suspektné alebo potvrdené ochorenie COVID-19 a jej dieťa je dostupné na tomto odkaze: https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/coronavirus-covid-19-virus-infection-in-pregnancy-2020-03-09.pdf

Odporúčania sa môžu meniť s pribúdajúcimi novými informáciami, no veľmi vám odporúčame, aby ste diskutovali o rizikách a benefitoch individualizovanej starostlivosti o dieťa, ktoré je viac vnímavé na infekciu COVID-19 s neonatológmi a príbuznými .

Príjem rodičiek

 Ženy so suspektným alebo potvrdeným ochorením COVID-19, ktoré vyžadujú prijatie za účelom pôrodníckej starostlivosti, by mali byť prijaté na oddelenie do vyhradenej miestnosti alebo priamo na pôrodnú sálu, ak je potrebný okamžitý urgentný výkon.

 • Neonatologický tím by mal byť čo najskôr upovedomený o tejto situácii, vybavenie sály a resuscitačné pomôcky by mali byť skontrolované ešte pred samotným príchodom matky.
 • Odporúčania, či matka v pokročilej fáze pôrodu predstavuje riziko tvorby aerosolu nie sú stále definované.
 • Bežne používané pomôcky na resuscitáciu a stabilizáciu v neonatológii by mali byť ľahko dostupné ( napr. prichystané v taške ), aby sa predišlo zbytočnému premiestňovaniu celého resuscitačného vozíka do miestnosti.
 • Určený pulzný oxymeter by mal byť umiestnený na resuscitačnom lôžku, aby sa predišlo nepotrebnému premiestňovaniu pomôcok do a z pôrodnej izby.
 • Každá osoba, ktorá vstupuje do miestnosti by mala používať vhodné osobné ochranné pomôcky. Odporúča sa dodržiavať lokálne nariadenie týkajúce sa používania týchto pomôcok.
 • V snahe predísť zbytočnej expozícii, v pôrodnej miestnosti alebo na sále by mal byť prítomný len nevyhnutný počet zdravotníckych pracovníkov.
 • Všetky ženy so suspektným alebo potvrdeným ochorením COVID-19 by mali byť kontinuálne napojené na kardiotokografický monitoring.
 • Neskoršie zaklemovanie pupočníka je odporúčané, iba ak nie sú prítomné iné kontraindikácie.
 • Aj pri neprestrihnutej pupočnej šnúre môže byť dieťa štandardne osušené. Ak ide o predčasne narodené dieťa, vykonajú sa štandartné postupy na udržanie termoregulácie vrátane použitia igelitu.
 • Dojčenie alebo kŕmenie dieťaťa náhradnými formulami je pre matku prípustné, ale odporúča sa, aby pri manipulácii s bábätkom dodržiavala dostatočnú hygienu rúk a používala ochranné rúško na tvár.

Neonatologická starostlivosť na pôrodných izbách

 • Z neonatologického tímu by mal byť vyčlenený jeden člen, ktorý bude prítomný pri pôrodoch matiek potvrdených / suspektných z nákazy COVID-19. Predpokladá sa, že najvhodnejšie bude vybrať najskúsenejšiu osobu, aby sa minimalizovalo riziko expozície ostatného personálu. Rozhodnutie je v právomoci jednotlivých oddelení.
 • Osobné ochranné pomôcky by mali byť nasadené v priľahlom priestore a ostatní členovia tímu by mali čakať mimo pôrodnej izby v prípade, že by bola potrebná intervencia.
 • Ak sa predpokladá, že dieťa bude potrebovať zabezpečiť podporu dýchania, v pôrodnej izbe by mali byť prítomní vyškolení členovia neonatologického tímu a mali by používať osobné ochranné pomôcky.
 • Resuscitácia a stabilizácia v neonatológii by mala prebiehať podľa najnovších dostupných odporúčaní.
 • Ak je potrebné ďalšie vybavenie, je možné ho odovzdať tímu prostredníctvom „čistého“ pracovníka, ktorý je mimo miestnosti.
 • Sú dostupné odporúčania, ktoré sa týkajú bezpečného transportu medzi jednotlivými oddeleniami, ale novorodenci by mali byť prepravovaní v uzatvorených inkubátoroch. Pokiaľ je to možné, všetky zákroky a vyšetrenia by sa mali vykonávať v jednolôžkových izbách s minimálnym počtom prítomných zdravotníkov. https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection-prevention-and-control-guidance#transfers-to-other-departments
 • Doteraz nie je žiaden dôkaz, ktorý by naznačoval, že použitie steroidov v rámci maturácie pľúc plodu spôsobuje poškodenie v kontexte ochorenia COVID-19. Steroidy by sa teda mali podávať matkám, u ktorých sa predpokladá predčasný pôrod, pričom indikovaný alebo urgentný pôrod by sa nemal oneskoriť kvôli ich podaniu ( rovnako ako za bežných okolností )
 • MgSO4 by malo byť podané v rámci neuroprotekcie novorodencov, ktorí sa narodili pred 30. gestačným týždňom podľa súčasných odporúčaní.

Deti narodené v dobrom zdravotnom stave

 • Deti v dobrom stave, ktoré nevyžadujú žiadnu intervenciu, by mali ostať s matkami vo vyhradenej miestnosti https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/coronavirus-covid-19-virus-infection-in-pregnancy-2020-03-09.pdf
 • Všetky deti, ktorých matky sú suspektné alebo u ktorých sa potvrdilo ochorenie COVID-19, majú byť testované na túto infekciu.
 • Ak matka potrebuje pomoc pri starostlivosti o dieťa, tá jej môže byť poskytnutá ošetrujúcou pôrodnou asistentkou. Ak sa matkin zdravotný stav akútne zhorší, môže sa o dieťa starať iný ošetrovateľ alebo príbuzný, ktorý nie je v karanténe, v domácom prostredí alebo v určenej miestnosti, ktorá sa ale nachádza mimo novorodeneckého oddelenia. V druhom uvedenom prípade by malo byť dieťa izolované od matky.
 • Ak je to vhodné, môže byť pripravené skoršie prepustenie dieťaťa s rodičom alebo s ošetrovateľom, pričom musí byť zabezpečená úzka spolupráca s obvodnými pôrodnými asistentkami.
 • Osobné ochranné pomôcky by mali byť naďalej používané podľa lokálnych usmernení.

Deti vyžadujúce dodatočnú starostlivosť

 • Deti, ktoré vyžadujú dodatočnú liečbu, napr. intravenózne podanie ATB, by mali byť vyšetrené na pôrodníckom oddelení a treba rozhodnúť, či táto liečba môže byť dieťaťu bezpečne poskytnutá aj pri posteli matky. Ak je to možné a bezpečné, je potrebné vyhnúť sa hospitalizácii dieťaťa na novorodeneckom oddelení.
 • Deti, ktoré si vyžadujú prijatie na novorodenecké oddelenie, by mali byť umiestnené v priestore oddelenia na to vyhradenom a príjem by mal zabezpečiť zaškolený člen neonatologického tímu vybavený prostriedkami osobnej ochrany.

Transport na neonatologické oddelenie

Odporúčania v linku: https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection-prevention-and-control-guidance#transfers-to-other-departments

Manažment neonatologického oddelenia

 • Všetci pracovníci by mali pred vstupom do izolovanej miestnosti dodržiavať lokálne nariadené odporúčania týkajúce sa nosenia osobných ochranných prostriedkov.
 • Klinické vyšetrenia je vhodné obmedziť, ale s ohľadom na zachovanie štandardov starostlivosti. Pri odklade rutinných vyšetrení a určovaní priorít pri práci sa odporúča riadenie skúseným odborníkom oddelenia. Je potrebné zvážiť spôsoby, ako znížiť počet vyšetrení, ktoré nie sú nevyhnutné. napr. Point of care Testing
 • Intubácia alebo menej invazívne podávanie surfaktantu (LISA) sa spája s obzvlášť vysokým rizikom a musí sa vykonávať s dostatočnou osobnou ochranou, dokonca aj v urgentných prípadoch. Ak je to možné, mali by sa používať In-line odsávačky s endotracheálnou kanylou.
 • Ak je to možné, malo by sa zvážiť použitie videolaryngoskopu pri intubácii a dieťa by malo byť umiestnené v inkubátore. Tým, že sa zväčší vzdialenosť od dýchacích ciest dieťaťa sa znižuje možná expozícia vírusu. Intubáciu by mali vykonávať pracovníci, ktorí majú dostatočné zručnosti v tejto oblasti.
 • CPAP a iná vysoko-prietoková terapia je spojená s väčším rizikom tvorby aerosólu, a preto je potrebné zvážiť toto riziko.
 • V dôsledku nedostatku dôkazov sa odporúča liečiť respiračné ochorenie detí rovnako, akoby potenciálne neboli exponované ochoreniu COVID-19. Dôkazy v prospech skorej intubácie sú obmedzené na dospelých a staršie deti.
 • Všetky deti, ktoré vyžadujú podporu dýchania by mali byť ošetrované v inkubátore.
 • Všetko zariadenie, ktoré pochádza z izolovanej izby sa musí dezinfikovať podľa COVID-19 nariadení.
 • Je nutné vedenie záznamu všetkých osôb, ktoré vstupujú do miestnosti.

Preprava

 • Minimalizujte transporty na nevyhnutné minimum.
 • Väčšina detí by mala ostať v zariadeniach úrovne 2
 • Neonatologické transportné tímy sa riadia odporúčanými postupmi
 • Expozícia ochorením COVID-19 nie je samotná dôvodom na transport.

Testovanie detí

 Všetky deti, ktorých matky sú suspektné alebo u nich bolo stanovené ( symptomaticky ) ochorenie COVID-19, by mali byť testované na ochorenie COVID-19 čo najskôr.

Dojčenie

 •  Dojčenie má byť podporované aj u matiek oddelených od ich detí. Matky by mali mať vyhradené odsávačky mlieka, ktoré majú byť čistené podľa miestnych usmernení
 • Nie je zatiaľ dokázané, či sa COVID-19 môže prenášať materským mliekom.
 • Ostatné koronavírusy sa ničia počas pasterizácie mlieka, ale doposiaľ nie je potvrdená informácia, či by COVID-19 bol rovnakým postupom zničený.
 • Ďalšie informácie sú dostupné na https://europeanmilkbanking.com/covid-19-emba-position-statement/

Novorodenecký screening

 • Novorodenecké fyzikálne vyšetrenie by – ak je to možné, malo by byť uskutočnené v nemocnici buď pôrodnou asistentkou, ktorá sa stará o matku a je zaškolená na fyzikálne vyšetrenie novorodencov a dojčiat alebo iným pracovníkom zaškoleným na fyzikálne vyšetrenie, akonáhle bude doručený negatívny výsledok. Ak došlo k predčasnému prepusteniu z nemocnice ešte pred tým, než boli známe výsledky testu dieťaťa na ochorenie COVID-19, načasovanie / výber miesta fyzikálneho vyšetrenia novorodenca alebo dojčaťa je potrebné individualizovať.
 • Skríning sluchu- toto vyšetrenie by malo byť odložené a prediskutované s lekárom zameriavajúcim sa na tento screening, a ešte pre prepustením by mal byť stanovený náhradný čas tohto vyšetrenia

 Riadenie kapacity novorodeneckého oddelenia

 • Predpokladá sa, že kapacita novorodeneckého oddelenia sa môže stať problematickou, buď kvôli kapacite detských postieľok alebo z dôvodu dostupnosti personálu. Jednotlivé oddelenia by mali mať dohodnuté spoločné personálne plány, v prípade ak nie je možné dosiahnuť optimálne personálne plány jednotlivých oddelení.
 • Je nevyhnutné zoskupovať potvrdené pozitívne prípady a malo by sa postupovať podľa lokálnych odporúčaní.

Rodičia a návštevníci

 •  Rodičia pozitívni na ochorenie COVID-19 by nemali mať povolené návštevy svojich detí na oddelení neonatológie.
 • Rodičia, ktorí boli testovaní na COVID-19 z akéhokoľvek dôvodu, by nemali mať dovolené návštevy svojich detí, dokým nebudú ich výsledky testov negatívne.
 • Ostatní návštevníci ( vrátane súrodencov) by nemali mať dovolené návštevy detí na oddelení neonatológie (v celom priestore ), výnimkou sú len mimoriadne okolnosti, aj to po schválení.
 • Návštevy ostatných zdravotníckych pracovníkov na oddelenie neonatológie by sa mali obmedziť na minimum – je vhodné zvážiť možnosť stretnutí na diaľku.
 • Oddelenia by sa mali snažiť o zníženie deficitu kontaktu s rodinou prostredníctvom video zariadení.

Prepustenie novorodenca a ďalšie sledovanie

 •  Všetky opatrenia zamerané na skoré prepustenie z novorodeneckého oddelenia by mali byť zvýšené a návštevy styčného komunitného personálu by sa mali obmedziť na minimum.
 • Ak je to možné, zvážte telefonické / video konzultácie týkajúce sa ďalšieho novorodeneckého sledovania, aby sa u zraniteľných dojčiat s chronickým pľúcnym ochorením (a inými ochoreniami) zabránilo presunom na iné kliniky.
 • Rodičom týchto detí so zvýšeným rizikom (napr. imunokompromitovaných, s chronickým pľúcnym ochorením, s ochorením srdca) by sa mali poskytnúť informácie o znižovaní rizika infekcie (zníženie sociálneho kontaktu, umývanie rúk) a intervencie zamerané na prevenciu iných chorôb by mali byť optimalizované (napr. imunizácia).
 • Rodičia, ktorí volajú na neonatologické oddelenie kvôli pomoci, by mali dostať skúsené poradenstvo s cieľom minimalizovať priamy kontakt s neonatálnymi alebo pediatrickými pracovníkmi

Starostlivosť o zamestnancov

 • Nie je potrebné, aby sa personál izoloval po starostlivosti o pacienta s podozrením alebo potvrdeným ochorením COVID-19, ak boli prijaté správne preventívne opatrenia s použitím OOP.
 • Akékoľvek obavy zamestnancov týkajúce sa kontaktu s možným prípadom by sa mali prediskutovať s lokálnymi zariadeniami zameriavajúcimi sa na ochranu zdravia pri práci.
 • Ak je potrebné preradenie zamestnancov, musí to byť dohodnuté s vedením kliniky a zamestnanci musia mať náležitú kontrolu a oporu. Pozrite lekárske odporúčania a rady od Health Education England (HEE) (https://www.hee.nhs.uk/coronavirus-covid-19)

 

Práca na akútnych pediatrických a pohotovostných oddeleniach

Príprava

 • Public Health England (PHE) usmernenie o pripravenosti zdôrazňuje, že personál by mal byť oboznámený s miestnymi prevádzkovými postupmi a mal by byť primerane vyškolený. Napr. zamestnanci by si mali byť vedomí, kde budú izolované potenciálne prípady a koho v ich organizácii kontaktovať na prediskutovanie možných prípadov (https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control#preparedness-measures).
 • Zamestnanci, ktorí sa podieľajú na posudzovaní alebo starostlivosti o potvrdené prípady COVID-19, by mali byť poučení o používaní ochranných pomôcok a testovanie na priliehanie masiek by malo prebehnúť pred použitím tohto vybavenia. Všetok personál vo vysoko rizikových oblastiach, ako sú pohotovostné oddelenia, urgentná starostlivosť a iné lokálne dohodnuté oblasti musia byť vyškolení v používaní ochranných pomôcok.
 • Zamestnanci, ktorí sa starajú o deti s potvrdeným COVID-19 alebo vykonávajú aerosól-produkujúce postupy by mali byť vyškolení, ako si bezpečne nasadiť a zobliecť ochranné pomôcky.
 • Health Protection Scotland poskytlo poradenstvo pri riešení prípadov v nemocničných zariadeniach v Škótsku (https://hpspubsrepo.blob.core.windows.net/hps-website/nss/2526/documents/1_infection-control-acute-care.pdf)

Osvedčené postupy v pediatrii

Zvážte nasledovné:

 • Ako sa vysporiadate s hovormi od rodičov detí s alebo bez rizika?
 • Kde budú vaše vyhradené miesta pre karanténu a izoláciu pre ambulantných pacientov? Sú vhodné pre deti a pre ich dekontamináciu?
 • Je vaša určená COVID-19 zóna pre izoláciu a v prípade potreby aj liečbu pacientov s podozrením na COVID-19 vhodná pre starostlivosť o deti?
 • Ako počas toho obdobia budete riadiť rodinných príslušníkov prípadov s podozrením na pohotovostnom oddelení? Pozri [dodatok 3] pre správny postup (Plány izolácie pre kombináciu rodič-dieťa).

Mali by ste určiť:

 • Vášho lekára / zdravotnú sestru, ktorý povedie zásahy a procedúry týkajúce sa COVID-19 (môže to byť pediater na pohotovostnom oddelení alebo pediater na linke pohotovostného oddelenia)
 • Váš pediatrický resuscitačný tím a tím manažmentu infekčného rizika
 • Izolačné kabíny vášho pediatrického oddelenia
 • Rozdelenie priestorov vášho oddelenia, ak je potrebné
 • Vaše nemocničné izby s podtlakom a pripraviť ich na použitie pre deti
 • Vhodné miesta pre nasadenie a odstraňovanie OOP a ich likvidáciu v pediatrických priestoroch
 • Personál na udržiavanie izolačných izieb a zabezpečenie karanténnych priestorov čistých, zásobovaných a pripravených na použitie

A ubezpečte sa, že:

 • Ak v izolačnej miestnosti nie je kúpeľňa s vlastnou toaletou, vyhradená prenosná toaleta (ktorá by sa mala čistiť podľa miestneho čistiaceho plánu) by mala byť používaná a zostavená na mieste pre bezpečné odstránenie podložnej misy na vhodné miesto zneškodnenia
 • Na pohotovostných oddeleniach sú zavedené bariérové znaky a bezpečnostné opatrenia na kontrolu infekcie
 • Prístup do izolačných boxov je možný len jedným vchodom

A:

 • Zaveďte postup oznamovania pozitívnych výsledkov z tampónových vzoriek vzatých v karanténnej oblasti. Vrátane opakovaného hodnotenia rizika prostredníctvom telefonického triedenia, ak je pozitívne.
 • Zabezpečte, aby rodiny a pacienti mali informácie o izolácii (https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-advice/)
 • Majte pripravený súbor informácii pre pacientov, špecificky písaný pre rodičov a deti, vrátane písomných informácií pre prijatých pacientov a plagátov v čakacích priestoroch.

Kontrola infekcie

 • PHE pripravila usmernenia na prevenciu infekcie a kontrolu lôžkových zariadení, ktoré by sa mali používať spolu s miestnou prevádzkovou politikou. PHE usmernenia zahŕňajú:
  • izoláciu
  • personálne hľadisko
  • návštevníkov
  • OOP a hygienu rúk
  • dekontamináciu
  • pojazdné vybavenie
  • kritickú starostlivosť, a
  • presuny
 • Health Protection Scotland pripravil poradenstvo na prevenciu a kontrolu infekcie pre zariadenia poskytujúce akútnu starostlivosť (https://hpspubsrepo.blob.core.windows.net/hps-website/nss/2526/documents/1_infection-control-acute-care.pdf)

Manažment prípadu

Manažment podozrivých prípadov

Stanovenie diagnózy

Prítomnosť možného COVID-19 na pohotovostnom oddelení

Manažment potvrdených prípadov

Vysoko rizikové postupy

PHE usmernenie na manažment rizikových postupov, vrátane aerosól-produkujúcich procedúr, je dostupné (https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control#main-principles). Tento návod sa tiež zaoberá použitím nebulizérov.

Ak sú z lekárskeho hľadiska potrebné vysoko rizikové aerosól-produkujúce postupy, mali -by byť vykonávané v izbách s podtlakom. Aerosól-produkujúce procedúry sú:

 • intubácia, extubácia a súvisiace postupy, ako manuálna ventilácia a otvorené odsávanie
 • tracheotómia / tracheostómia (vloženie / otvorené odsávanie / odstránenie)
 • bronchoskopia
 • chirurgické a post-mortem postupy týkajúce sa vysokorýchlostných zariadení
 • niektoré dentálne postupy (napr. vysokorýchlostné vŕtanie)
 • neinvazívna ventilácia (NIV) ako Bi-level Positive Airway Pressure (BiPAP) a Continuous Positive Airway Pressure ventilácia (CPAP)
 • Vysokofrekvenčná oscilačná ventilácia (HFOV)
 • Nazálna kyslíková liečba s vysokým prietokom (HFNO), tiež nazývaná High Flow Nasal Cannula
 • Indukcia spúta

Použitie NIV alebo HHFNCO

 • Neinvazívna ventilácia (NIV) môže byť použitá u pacientov s podozrením alebo aj u potvrdených prípadov, ak sú dodržané prísne izolačné opatrenia – t. j. zamestnanci v OOP, izba s podtlakom.
 • Neexistuje toľko dôkazov pre používanie Humidified High Flow Nasal Cannule Oxygen (HHFNO), ale aj pri tomto platí, žeby mali byť nosené všetky OOP.

Manažment zástavy srdca u dieťaťa

 • Navrhnite vopred modifikovaný protokol s určenými členmi vedúceho pediatrického tímu a zaistite, aby všetci boli testovaní na priliehanie masiek a schopní správne si nasadiť a zobliecť OOP
 • Pokiaľ je dieťa intubované a ventilované – pokúste sa ho neodpojovať od ventilátora počas KPR
 • Ak sa použije prenosný vozík – zlikvidujte všetok obsah v izolačnej miestnosti pred vyvezením vozíka von z miestnosti, aby bol vyčistený hyperchloridovými utierkami.

Pokyny pre pediatrické služby intenzívnej starostlivosti (PICS)

 • The Paedriatric Intensive Care Society má k dispozícii pokyny a stanovisko k plánovaniu pandémie (https://picsociety.uk/covid19/)
 • Pokyny obsahujú:
 • Odporučenie a transport kriticky chorých detí s podozrením alebo potvrdenou infekciou COVID-19
 • Vývojový diagram pre riadenie kriticky chorých detí s podozrením na infekciu Covid-19
 • Vývojový diagram pre riadenie kriticky chorých detí s potvrdenou infekciou COVID-19

Kontrolný zoznam pre intubáciu

 1. Pamätajte, že vaša osobná ochrana je prioritou. Všetci zapojení členovia tímu musia mať otestované priliehanie masiek a byť skúsení v obliekaní a zobliekaní OOP. Skontrolujte materiál a pri interakcii s pacientami použite preventívne opatrenia proti kvapôčkovému / kontaktnému prenosu (OOP – maska, chirurgický plášť a rukavice s ochranou očí, ak je požadovaná).
 • Plánujte dopredu: uistite sa, že máte prax v obliekaní a vyzliekaní a máte asistenciu
 • Venujte zvýšenú pozornosť tomu, aby ste zabránili seba kontaminácii
 • Kontrolný zoznam na intubáciu / skúsený personál / rozdelenie úloh
 • Miestnosť s podtlakom, ak je to možné
 • Identifikujte týchto pacientov hneď, nakoľko sa chceme vyhnúť NIV
 • Komunikačné linky by mali byť ľahko dostupné tímu vo vnútri izby a mimo izby

Navrhované úlohy:

 • Doktor A. Lekár s najväčšími skúsenosťami s intubáciou sa zaväzuje vykonať prvý pokus o intubáciu.
 • Doktor B. Pôsobí ako vedúci tímu počas pokusu o intubáciu. Dáva indukciu.
 • Sestra A. Asistuje doktorovi A pri zaisťovaní dýchacích ciest.
 • Sestra B. Tím by sa mal rozhodnúť, či by sestra B mala byť v izolačnej miestnosti alebo zostať v OPP mimo izolačnej miestnosti
 1. Nasaďte si OOP
 2. Lekár s najväčšími skúsenosťami s intubáciou je k dispozícii na vykonávanie intubácie, ak je to možné.
 3. Štandardný monitoring, IV vstup, nástroje, lieky, ventilátor a odsávanie skontrolované –
 4. Zvážte použitie pomôcok na zaistenie dýchacích ciest / glidescope / Airtraq laryngoskopy
 5. Naplánujte si bleskový úvod do anestézie (RSI) s kvalifikovaným asistentom na prevedenie Sellickového hmatu. RSI môže byť modifikovaný.
 6. Ak si naplánujete manuálnu ventiláciu, použite malé dychové objemy.
 7. Preoxygenujte na 5 minút so 100 % kyslíkom na vyhnutie sa manuálnej ventilácii
 8. Zaistite filter medzi maskou na tvár a vakom
 9. Intubujte a overte – vyhnúc sa stetoskopu – EtCO2 a vyšetrením hrudníka.
 • Ak používate glidescope – použite jednorazovú lyžicu
 • Obaľte zvyšok jednotky v priehľadnom plastovom kryte
 • Ostatné súvisiace vybavenie uchovávajte mimo miestnosti, pokiaľ nie je potrebné
 1. Začnite s manuálnou ventiláciou – použite filter, vložte odsávanie, snažte sa neodpojiť ventilátor
 2. Po opustení priestoru s podtlakom (v ktorom by sa predchádzajúce úkony mali vykonať) – rozdeľte tím a utrite povrchy a položky na viacero použití s hyperchloridovými utierkami

Jednorazové vybavenie by malo byť na konci postupu uložené v jednorazovom priehľadnom plastovom vrecku s dvojitým zipsom a zneškodnené v spaľovacích nádobách v izolačnej miestnosti. Všetky lieky sa musia zlikvidovať.

 1. Správne zoblečenie OOP s asistenciou

 

Práca obvodných pediatrov

 Starostlivosť o detských pacientov so suspektnou infekciou COVID-19 v prostredí obvodného lekára.

Izolácia detských pacientov z ich domovov a od iných detských zdravotných profesionálov

Domáce prehliadky

 • Lekári by mali zvážiť, či je domáca prehliadka nevyhnutná, a ak áno, využiť telekomunikačné možnosti, čo najviac. Zahŕňame sem telefónne konzultácie a im podobné alternatívy.
 • GMC (General Medical Counsel) vypracoval postupový diagram, ktorý má pomáhať pri rozhodovaní o poskytnutí telekomunikačnej zdravotnej starostlivosti:
 1. Poskytnutie telekomunikačnej starostlivosti

– Pacientova klinická alebo liečebná požiadavka je jednoduchá a priama.

– Máte k dispozícií zdravotný záznam pacienta.

– Informácie, ktoré si pacient žiada, je možné poskytnúť cez telefón, internet alebo videochat.

– Nepotrebujete pacienta fyzikálne vyšetriť.

– Máte zabezpečený systém pre online predpisovanie liekov.

– Pacient je schopný rozhodovať sa o svojej liečbe.

 1. Priama konzultácia

– Pacient má komplexné klinické požiadavky alebo žiada rizikovejšiu liečbu.

– Nie ste obvodným lekárom pacienta a pacient vám nedovolil informácie o jeho zdravotnom stave konzultovať, s dôrazom na dôležitosť nadväzujúcej preventívnej prehliadky/ monitoringu.

– Nemáte prístup k zdravotnému záznamu pacienta.

– Potrebujete pacienta fyzikálne vyšetriť.

– Je pre vás obtiažne ubezpečiť sa o tom, že má pacient všetky informácie, ktoré žiadal a potrebuje ohľadom možných liečebných postupov.

– Nie ste si istý, či je pacient schopný rozhodovať sa o svojej liečbe.

– Preskripcia liečiv podávaných injekčne ako Botox, Dysport alebo Vistabel.

Tento spôsob  sa musí zvážiť pre vysoké riziko nakazenia, ktoré COVID-19 predstavuje. Do úvahy berieme aj metódu odporúčaného postupného individuálneho vyšetrovania prípadov, kedy nechceme, aby došlo k prenosom od pacienta k pacientovi (https://www.gmc-uk.org/ethical-guidance/ethical-hub/remote-consultations).

Obvodné pediatrické ambulancie

 • Ak je lekár presvedčený o prevahe rizika návštevy obvodnej ambulancie u dieťaťa citlivého na infekciu, ako napríklad dieťa s komplexnými zdravotnými potrebami, mal by situáciu prediskutovať s rodičmi tohto pacienta/ príslušnými opatrovateľmi a inými profesionálmi, ktorí mu zdravotnú starostlivosť poskytujú.
 • Ak lekár pracujúci v obvodnej ambulancií má podozrenie na infekciu COVID-19 u pacienta, mal by sa riadiť PHE smernicou o primárnej starostlivosti spoločne s personálom ambulancie, čo najefektívnejšie. Hlavnými zásadami sú:
 1. Identifikácia potencionálneho pozitívneho prípadu COVID-19
 2. Prevencia transmisie infekcie na iných pacientov a personál
 3. Vyhýbanie sa priamemu kontaktu, vrátane fyzikálneho vyšetrenia a expozície respiračným sekrétom

(https://www.gov.uk/government/publications/wn-cov-guidance-for-primary-care)

Prídavné informácie o COVID-19 a primárnej starostlivosti zo Škótska:

https://www.hps.scot.nhs.uk/web-resources-container/covid-19-guidance-for-primary-care/

Školské zariadenia

 • Ak lekár pracujúci v školskom prostredí má u študenta podozrenie na COVID-19, mal by nasledovať PHE smernice, čo najefektívnejšie. Ak sa príznaky ako únava, kašeľ a vysoká teplota prejavia v domácom prostredí personálu alebo študentov, mali by zostať doma. V prípade prejavenia sa príznakov v školskom zariadení, by mali byť odoslaní domov. Je potrebná dôkladná edukácia o pravidelnej a nadmernej hygiene (https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-educational-settings-about-covid-19/guidance-to-educational-settings-about-covid-19).
 • Lekár by mal možný prípad prediskutovať s relevantnými členmi personálu, najmä riaditeľom školy a *kontaktovať územne príslušného regionálneho hygienika regionálneho úradu verejného zdravotníctva (https://www.korona.gov.sk/ako-postupovat-v-pripade-podozrenia-na-covid-19/). Ak príslušný regionálny hygienik RÚVZ potvrdí podozrenie, lekár kontaktuje Krajské operačné stredisko zdravotnej služby (KOS ZZS, http://www.155.sk/kontakty/).
 • Lekár má navádzať personál školského zariadenia na postupy vyššie uvedených smerníc pre získanie informácií ohľadom dekontaminácie, uzatvorenia školských priestorov a iných opatrení.

*http://www.uvzsr.sk/docs/info/epida/KoMePo_k_Usmernenie_HH_SR.pdf

(slovenské odkazy sú červeným)

Transport pacienta s potvrdeným COVID-19

 • Náležitý zdravotný transport pediatrického pacienta (a ich rodičov/ opatrovateľov) do nemocnice má byť vykonaný personálom záchrannej zdravotnej služby.
 • Obvodný lekár má rodičom odporučiť vyčkať na záchrannú zdravotnú službu a nevyhľadávať sekundárnu starostlivosť, napríklad osobným prevozom pediatrického pacienta do nemocnice autom alebo verejnou dopravou

 

Pediatrické scenáre

Suspektný detský pacient – asymptomatický

 Po zaznamenaní osobných údajov, vrátane kontaktných detailov, sa vyšetrenie vykonáva v izolovanej miestnosti. Detský pacient sa následne odosiela domov na izoláciu a čaká sa na výsledky testov. Rodinám/ opatrovateľom sa povinne odovzdáva informačný hárok s dôležitými kontaktnými údajmi a odporučeniami, kedy vyhľadať zdravotnú pomoc. (https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-self-isolation-for-patients-undergoing-testing/advice-sheet-home-isolation).

 • Príslušná izolovaná miestnosť sa musí dekontaminovať chlórovými prostriedkami.

Suspektný detský pacient – mierne symptomatický, vyžadujúci príjem (stupeň 0-1)

 Stupeň 0 je štandardný detský pacient na oddelení. Stupeň 1 sa vzťahuje na stupeň 1 pediatrickej urgentnej starostlivosti.

 • Zaraďujeme sem detských pacientov s nepatrnými až miernymi symptómami, ktorí boli prijatí na oddelenie na pozorovanie/ výživovú podporu. Kritéria sa môžu meniť počas pandemického štádia.
 • Možné intervencie:
 • Výživa cez nazogastrickú sondu
 • Doplnková kyslíková terapie pre udržanie saturácie nad hodnotu 90-92%
 • IV tekutiny
 • Využívanie HHFNCO (humidified high flow nasal cannulae oxygen) – je to riziková metóda, ktorá sa využíva len v nevyhnutných prípadoch
 • Monitoring podľa stupňa poskytovanej starostlivosti
 • Starostlivosť o týchto pacientov by mala byť poskytovaná v jednolôžkových izbách. Rodič/ opatrovateľ, prijatý spoločne s pacientom, musí vytrvať v priradenej izbe počas celej dĺžky pobytu až po dobu prepustenia alebo potvrdení negativity skríningových testov. Detský pacient a rodič by mali nosiť chirurgické rúška vždy, keď miestnosť opúšťajú.
 • Personál oddelenia by mal čo najviac minimalizovať čas strávený v izolovanej izbe.
 • Celý proces kontroly infekcie musí byť rodinným príslušníkom, od ktorých sa vyžaduje úzka spolupráca, primerane vysvetlený a to spôsobmi, ktoré minimalizujú vzájomný kontakt.
 • K odpadovým materiálom sa musí pristupovať náležite. Ak v danej miestnosti nie je prítomné súkromné toaletné zariadenie, má byť zriadená skriňa (čistená podľa upratovacieho plánu), v ktorej sa bezpečne ukladá a čistí podložná misa.
 • Izba sa po prepustení pacienta musí dekontaminovať chlórovými prostriedkami, ak boli skríningové testy pozitívne.

Suspektný detský pacient – vyžaduje sa závažnejšia intervencia (stupeň 2. pediatrickej urgentnej starostlivosti; CPAP)

 •  Detskí pacienti vyžadujúci podporu respiračného systému by mali byť konzultovaní jednotkou intenzívnej starostlivosti detského oddelenia. Ak podstupujú vysokorizikové procedúry (odsávanie, Optiflow, CPAP atď.), mali by byť hospitalizovaní na jednolôžkovej izbe s prioritnou starostlivosťou oproti ostatným pacientom na oddelení.
 • Všetok personál musí povinne nosiť OOP.
 • Ak je následne potvrdená infekcia COVID-19 a sú vyjadrené obavy ohľadom zdravotného stavu detského pacienta, mal by byť transportovaný na príslušné pediatrické infektologické oddelenie/ centrum; rozhodnutia sú realizované postupne a jednotlivo po sebe vzhľadom na kapacitné možnosti pediatrických infektologických oddelení/ centier.
 • Rodič/ opatrovateľ, prijatý spoločne s detským pacientom, musí vytrvať v priradenej miestnosti počas celej dĺžky pobytu až po dobu prepustenia alebo potvrdení negativity skríningových testov.
 • Izba sa po prepustení pacienta musí dekontaminovať chlórovými prostriedkami, ak boli skríningové testy pozitívne.

Suspektný detský pacient – vyžaduje príjem na jednotku intenzívnej starostlivosti detského oddelenia (stupeň 3. pediatrickej urgentnej starostlivosti)

 • PICS spracovala detailnú smernicu zdravotnej starostlivosti o kriticky choré detí pre vyžitie v klinickej praxi, vrátane vývojových diagramov pre suspektné a potvrdené prípady infekcie COVID-19 (https://picsociety.uk/covid19/).
 • Detaily zahrňujúce stupne pediatrickej urgentnej starostlivosti nájdete tu à https://www.rcpch.ac.uk/resources/high-dependency-care-children-time-move
 • Starostlivosť o detského pacienta 3. stupňa zahŕňa intubáciu a kontinuálnu ventiláciu. Zabezpečovanie starostlivosti a adekvátne poradenstvo pre detských pacientov stupňa 2. a 3. sú popísané v PICS smerniciach, vrátane pokynov intubácie respiračne zlyhávajúceho dieťaťa v nemocničných priestoroch (https://www.rcpch.ac.uk/resources/covid-19-guidance-paediatric-services#checklist-for-intubation).
 • Detskí pacienti 3. stupňa by mali byť prijatí podľa štandardného protokolu na jednotku intenzívnej starostlivosti, s dôrazom na suspektnosť infekcie COVID-19.
 • Všetok personál, dohliadajúci na príslušného detského pacienta od transportu po starostlivosť na JIS-ke, musí povinne nosiť OOP.
 • Ak je u detského pacienta potvrdený COVID-19 v prebiehajúcej inkubačnej dobe, mal by byť transportovaný na pediatrické infektologické oddelenie/ centrum.
 • Po transporte sa izba musí dekontaminovať chlórovými prostriedkami.

Špeciálne prípady: detskí pacienti s febrilnou neutropéniou  a suspektným COVID-19

 • Prvotné vyšetrenie by malo byť vykonané na oddelení urgentného príjmu, nie na pediatrickom oddelení.
 • Okamžite by sa mali podať širokospektrálne antibiotiká pre akútne zvládnutie febrilnej neutropénie.
 • Na onkologických oddeleniach by sa mali určiť špecifické priestory pre suspektných pacientov na COVID-19.
 • Preventívne opatrenia musia byť dodržiavané aj u pacientov s COVID-19 pri výskyte akýchkoľvek infekčných ochorení v ich okolí, v inom prípade detský pacient s podozrením na COVID-19 a aj iné infekčné ochorenie musí byť hospitalizovaný v špeciálne vyhradenej miestnosti v rámci koronavírusových priestorov.

Detský pacient s komplexnými zdravotnými potrebami

 • Podobne ako pri infekcií COVID-19 u relatívne zdravých detí, je veľmi málo údajov týkajúcich sa efektu COVID-19 u detí s komplexnými zdravotnými potrebami.
 • Detskí pacienti diagnostikovaní, napr: na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, majú vyššie riziko vývoja iných typov respiračných infekcií, čo znamená i väčšie riziko infekcie COVID-19. Predpokladá sa zvýšená citlivosť detských pacientov s pre-existujúcimi zdravotnými komplikáciami na nakazenie sa COVID-19.
 • PHE smernica o vyšetrovaní a primárnom spracovaní potencionálnych prípadov definuje možné COVID-19 prípady ako individuálne, s možnou potrebou hospitalizácie na základe: klinických alebo rádiologických dôkazov pneumónie; alebo ARDS; alebo príznakov podobných chrípke, nezohľadňujúc epidemiologickú anamnézu (https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-initial-investigation-of-possible-cases).
 • Ak má pacient potvrdené, opakované a pretrvávajúce respiračné symptómy v dôsledku komplexných zdravotných potrieb a došlo k akútnej exacerbácií jeho respiračných problémov, mal by byť liečený ako suspektný COVID-19.
 • Opatrenia majú byť vykonávané v zmysle individuálneho prístupu (prípad za prípadom) pre ochranu detských pacientov pred infekciou a pre efektívnejšie zvládnutie suspektných prípadov, berúc ohľad na klinické kritériá a epidemiologickú anamnézu.

Prídavné informácie pre rodičov a opatrovateľov nájdete tu: https://www.wellchild.org.uk/2020/03/11/covid-19-information-for-parents-and-carers/

 

Appendix – 3 izolačný plán pre jedného rodiča a dieťa

Rodič a dieťa spĺňajúci podmienky infekcie COVID-19 – izolačný plán, aj počas čakania na výsledky.

 

Dieťa Rodič Manažment
Stabilný Stabilný Dieťa – domáca izolácia

Rodič – domáca izolácia

Stabilný Stupeň 1 Dieťa – domáca izolácia – podpora sociálnej opatery

Rodič – oddelenie pre dospelých

Stabilný Stupeň 2/3 Dieťa – domáca izolácia – podpora sociálnej opatery

Rodič – oddelenie pre dospelých, pri zhoršení stavu presun na HDU/ITU

Stupeň 1 Stabilný Dieťa – pediatrická izolovaná izba

Rodič – s dieťaťom

Stupeň 1 Stupeň 1 Dieťa – pediatrická izolovaná izba

Rodič – oddelenie pre dospelých

Poznámka: možná alterácia časom, hospitalizácia dieťaťa s rodičom

Stupeň 1 Stupeň 2/3 Dieťa – pediatrická izolovaná izba

V prípade potreby treba zabezpečiť opatrovateľa.

Rodič – oddelenie pre dospelých, pri zhoršení stavu presun na HDU/ITU

Stupeň 2/3 Stabilný* Dieťa – pediatrická izolovaná izba na oddelení, pri zhoršení stavu presun na PICU

Rodič – domáca izolácia/ PICU

Stupeň 2/3 Stupeň 1 Dieťa – pediatrická izolovaná izba na oddelení, pri zhoršení stavu presun na PICU

Rodič – oddelenie pre dospelých

Stupeň 2/3 Stupeň 2/3 Dieťa – pediatrická izolovaná izba na oddelení, pri zhoršení stavu presun na PICU

Rodič – oddelenie pre dospelých, pri zhoršení stavu presun na HDU/ITU

– izby by mali byť s negatívnym tlakom a samostaným toaletným zariadením, bez len ako posledná možnosť

– HDU/ITU – high dependency unit/ intensive care unit

– PICU – pediatric intensive care unit

 

 

Recommended Posts