Klinický a CT nález u pediatrických pacientov s infekciou COVID-19: Odlišnosti od dospelých pacientov

Originál: „Clinical and CT features in pediatric patients with COVID‐19 infection: Different points from adults“ dostupný na: https://doi.org/10.1002/ppul.24718

ABSTRAKT

Cieľ: Rozobrať rozdiely v klinických, laboratórnych nálezoch a nálezoch na CT hrudníka medzi pediatrickými a dospelými pacienti s infekciou novým koronavírusom 2019 (COVID-19).

Metódy: Klinický, laboratórny nález a CT nález hrudníka 20 hospitalizovaných pediatrických pacientov s infekciou COVID- 19 potvrdenou dôkazom nukleovej kyseliny COVID-19 zo vzorky faryngeálneho steru boli retrospektívne analyzované počas 23. januára až 8. februára. Klinický a laboratórny nález bol získaný z dokumentácie hospitalizovaných pacientov. U všetkých pacientov bolo vykonanéné CT vyšetrenie hrudníka v našej nemocnici.

Výsledky: Trinásť pediatrických pacientov (13/20, 65%) malo pozitívnu anamnézu blízkeho kontaktu s členmi rodiny, u ktorých bola potvrdená infekcia COVID-19. Najčastejšími symptómami boli horúčka (12/20, 60%) a kašeľ (13/20, 65%). Z laboratórnych výsledkov je potrebné sledovať eleváciu prokalcitonínu (16/20, 80%), ktorá u dospelých pacientov nie je bežná.  Koinfekcia (8/20, 40%) je u pediatrických pacientov bežná. Celkovo u 6 pacientov boli prítomné unilaterálne pľúcne lézie (6/20, 30%), u 10 pacientov bilaterálne pľúcne lézie (10/20, 50%) a u 4 pacientov CT nález na hrudníku nevykazoval abnormality (4/20, 20%). Konsolidácia s okolitým halo fenoménom bola pozorovaná u 10 pacientov (10/20, 50%), opacity charakteru mliečneho skla u 12 pacientov (12/20, 60%), jemné retikulárne zatienenia u 4 pacientov (4/20, 20%), a mikronodularity boli pozorované u 3 pacientov (3/20, 15%).

Záver: Elevácia prokalcitonínu a konsolidácia s okolitým halo fenoménom boli u pediatrických pacientov bežné, čím sa odlišovali od dospelých pacientov. Predpokladá sa, že koinfekcia je u detí častejšia, a konsolidácia s okolitým halo fenoménom je u pediatrických pacientov považovaná za typický znak.

Kľúčové slová:  dieťa, klinické príznaky, COVID- 19, infekcia, tomografia

1 ÚVOD

Od decembra 2019 sa infekcia spôsobená novým koronavírusom 2019 (COVID-19) prvýkrát objavila vo Wu-chane v provincii Chu-pej, v Číne. Predpokladá sa, že vírus je prenášaný kvapôčkovou infekciou a kontaktom.1,2 Podľa dát, ktoré poskytla National Health Commision of China, bolo do 8. februára 2020 v Číne potvrdených 37 251 prípadov infekcie COVID- 19, s následným šírením do ďalších 24 krajín, ako sú Japonsko, Singapur, Thajsko, Severná Kórea, a iné.3

Včasne po prepuknutí infekcie COVID-19 boli pediatrickí pacienti pomerne zriedkaví, pretože sa predpokladalo, že voči infekcii nie sú vnímaví. Avšak so vzrastajúcim počtom nakazených rodín sa postupne zvyšoval počet detí s infekciou COVID- 19. Taktiež sa vyskytli obavy vzťahujúce sa na novorodencov narodených COVID- 19 pozitívnym matkám. Oneskorený výskyt infekcie u pediatrických pacientov je mätúci, vzhľadom na fakt, že pediatrickí pacienti sú väčšinou vnímaví k rozvoju infekcií horných dýchacích ciest, v dôsledku ich vyvíjajúceho sa imunitného systému. Vzhľadom na vysokú mieru šírenia COVID- 19, a zároveň nízke percento detekcie infekcie pomocou testu nukleovej kyseliny COVID- 19 zo vzorky faryngeálneho steru, je problematické tento vírus odlíšiť od patogénov spôsobujúcich bežné infekcie dýchacích ciest u detí. Dôležitou otázkou je tiež to, či je nález zobrazovacích metód u pediatrických pacientov zhodný s nálezom u dospelých pacientov.

Keďže klinické príznaky a nález zobrazovacích metód u pediatrických pacientov s infekciou COVID-19 neboli dostatočne popísané, radi by sme prezentovali súbor 20 prípadov, u ktorých bola dokázaná infekcia COVID-19 pomocou testu nukleovej kyseliny COVID- 19 zo vzorky faryngeálneho steru.

2 METODIKA

2.1 Subjekty (pacienti)

Štúdia zahŕňa 20 pediatrických pacientov hospitalizovaných vo Wuhan Children’s Hospital s infekciou COVID-19 potvrdenou testom nukleovej kyseliny COVID-19 zo vzorky faryngeálneho steru medzi 23. januárom a 8. februárom. U všetkých pacientov sa postupovalo v súlade s “Diagnosis and Treatment Protocol for COVID‐19 (Fifth Revised Edition)” distribuovaným National Health Commission.4

2.2 Zber dát

Použité údaje zahŕňajú: demografické údaje, epidemiologickú anamnézu, osobnú anamnézu, klinické symptómy, laboratórny nález a dôkaz koinfekcie, ktorá je definovaná ako infekcia pacienta spôsobená 2 alebo viacerými patogénmi súčasne. Priebeh hospitalizácie bol aktualizovaný do 18. februára 2020.

Vzhľadom na fakt, že natívna snímka hrudníka nemôže vylúčiť prítomnosť pľúcnych lézií najmä u pacientov bez symptómov a pri miernych formách ochorenia, bolo u všetkých pacientov vykonané CT vyšetrenie hrudníka. Na vykonanienie natívneho CT vyšetrenia hrudníka bolo použité zariadenie SOMATOM Definiton AS 128 unit (Siemens medical system; Siemens, Germany) s nasledujúcimi parametrami: 12 0 kV, 100 to 150 mA, 0.6‐mm kolimácia, a 1:1 pitch. Rozsah skenovania zahŕňal plochu od apexu pľúc po bránicu v axiálnej rovine u pacienta voľne dýchajúceho, v supinačnej polohe. Tenké rezy boli rekonštruované s kolimáciou 1,25 mm, so štandardným algoritmom a následne zaslané do PACS na analýzu. Na hodnotenie pľúcneho parenchýmu bola použitá úroveň okna -600 HU a šírka okna 1500 HU, a na hodnotenie mäkkých tkanív úroveň okna 40 HU a šírka okna 300 HU. Ak to bolo potrebné, pacientovi bol pred vyšetrením perorálne podaný 10% chloralhydrát v dávke 0,5 ml/kg. CT snímky boli archivované v PACS a zhodnotené dvoma skúsenými pediatrickými rádiológmi. CT nález bol hodnotený ako: (a) opacity mliečneho skla, (b) konsolidácie s okolitým halo fenoménom, (c) noduly, (d) jemné retikulácie, (e)  pleurálny výpotok, (f) lymfadenopatia, (g) unilaterálne alebo bilaterálne, (h) subpleurálne alebo non- subpleurálne, (i) reziduálne fibrózne pruhy.

U každého pacienta bol odobraný faryngeálny ster, a zo vzorky bola identifikovaná COVID- 19 RNA použitím polymerázovej reťazovej reakcie s reverznou transkripciou.

Ethics Committee of Wuhan Children’s Hospital schválila protokol tejto retrospektívnej štúdie a od písomného informovaného súhlasu sa upustilo pri objavujúcich sa infekčných ochoreniach.

3 VÝSLEDKY

Klinické príznaky pediatrických pacientov s COVID- 19 sú zobrazené v Tabuľke 1. Tejto štúdie sa zúčastnilo 13 chlapcov (13/20, 65%) a 7 dievčat (7/20, 35%). Vek pacientov sa pohyboval v rozmedzí 1 deň až 14 rokov a 7 mesiacov, s mediánom 2 roky a 1,5 mesiaca. U 13 pediatrických pacientov (13/20, 65%) bola potvrdená anamnéza blízkeho kontaktu s COVID-19 pozitívnym členom rodiny. Klinický obraz zahŕňal horúčku definovanú ako axilárna teplota vyššia ako 37,3°C  prítomná v 12 prípadoch (12/20, 60%), kašeľ v 13 prípadoch (13/20, 65%), hnačku v 3 prípadoch (3/20, 15%), výtok z nosa v 3 prípadoch (3/20, 15%), bolesť hrdla v 1 prípade (1/20, 5%), vracanie v 2 prípadoch (2/20, 10%), tachypnoe v 2 prípadoch (2/20, 10%), a únavu v 1 prípade (1/20, 5%). U väčšiny detí neboli pri fyzikálnom vyšetrení nájdené známky postihnutia pľúc, vlhké fenomény boli prítomné v 3 prípadoch (3/20, 15%), známky retrakcie v 1 prípade (1/20, 5%), a cyanóza v 1 prípade (1/20, 5%).

Laboratórny nález u pacientov zobrazuje Tabuľka 2. Počet leukocytov bol fyziologický v 14 prípadoch (14/20, 70%), znížený v 4 prípadoch (4/20, 20%), a zvýšený v 2 prípadoch (2/20, 10%). Percentuálny podiel lymfocytov bol znížený v 7 prípadoch (7/20, 35%), a zvýšený v 3 prípadoch (3/20, 15%). Alanínaminotransferáza bola zvýšená v 5 prípadoch (5/20, 25%), kreatínkináza-MB bola zvýšená v 15 prípadoch (15/20, 75%), C-reaktívny proteín (CRP) bol zvýšený v 9 prípadoch (9/20, 45%), a prokalcitonín bol zvýšený v 16 prípadoch (16/20, 80%). U 8 pacientov bola prítomná koinfekcia (8/20, 40%), pričom dokázaná bola prítomnosť vírusu influenzy A, B, mykoplazmy, respiračného syncyciálneho vírusu, cytomegalovírusu. V 4 prípadoch sa vyskytli abnormálne elektrokardiografické epizódy. 2 pacienti mali v osobnej anamnéze operáciu defektu predsieňového septa, u 1 pacienta bola prítomná epilepsia, ako následok prekonanej vírusovej encefalitídy.

Podľa našich vedomostí, výsledok detekcie COVID-19 RNA môže byť v skorých štádiách ochorenia falošne negatívny. Keďže u väčšiny pacientov sa ochorenie nemanifestovalo ťažkou formou, natívne RTG snímky hrudníka nemohli identifikovať pľúcne lézie. Preto bolo u každého pacienta doplnené CT hrudníka, ktoré poskytlo podporné informácie pre diagnostiku a následnú starostlivosť.

Tabuľka 1 Súhrn charakteristík pacientov (n=20)

Charakteristika Počet (%)
Pohlavie  
 chlapec13 (65%)
 dievča7 (35%)
Vek  
 ˂1 mesiac3 (15%)
 1 mesiac – 1 rok6 (30%)
 1 – 3 roky5 (25%)
 3 – 6 rokov3 (15%)
 >6 rokov3 (15%)
Anamnéza kontaktu  
 Potvrdená13 (65%)
 Nepotvrdená7 (35%)
Symptómy a príznaky  
 Horúčka12 (60%)
 Kašeľ13 (65%)
 Hnačka3 (15%)
 Výtok z nosa3 (15%)
 Bolesť hrdla1 (5%)
 Únava1 (5%)
 Vracanie2 (10%)
 Tachypnoe2 (10%)
Ostatný nález  
 Sínusová tachykardia1 (5%)
 Epilepsia ako následok vírusovej encefalitídy1 (5%)
 Anamnéza operácie defektu predsieňového septa2 (10%)
 Predsieňová arytmia1 (5%)
 AV- blok 1. stupňa, predsieňová a komorová extrasystola1 (5%)
 Nekompletný blok pravého Tawarového ramienka1 (5%)

Tabuľka 2 Laboratórny nález u pediatrických pacientov s COVID- 19

Parameter Počet pacientov (%)
Počet leukocytov, x109/l  
 ˂5,504 (20%)
 5,50-12,2014 (70%)
 >12,202 (10%)
Lymfocyty, %  
 ˂457 (35%)
 45-6510 (50%)
 >653 (15%)
CRP, mg/l  
 ≤313 (65%)
 >37 (35%)
PCT, mg/l  
 ≤0,054 (20%)
 >0,0516 (80%)
ALT, IU/l  
 ≤4015 (75%)
 >405 (25%)
CK-MB, IU/l  
 ≤2515 (75%)
 >255 (25%)
Patogén koinfekcie  
Cytomegalovírus 1 (5%)
Influenza B vírus 2 (10%)
Influenza A vírus 1 (5%)
Mycoplasma 4 (20%)
Respiračný syncyciálny vírus 1 (5%)

Vysvetlivky: ALT- alanínaminotransferáza, CK-MB-kreatínkináza MB,

CRP- C-reaktívny proteín, PCT-prokalcitonín

Podľa “Diagnosis and Treatment Protocol for COVID‐19 (Fifth Revised Edition) získané CT nálezy boli v tejto štúdi rozdelené do 4 štádií nasledovne:

Včasné štádium: u 6 pacientov boli prítomné unilaterálne pľúcne lézie (6/20, 30%), u 10 pacientov bilaterálne pľúcne lézie (10/20, 50%), u 3 novorodencov a 1 dieťaťa neboli na CT prítomné abnormality (4/20, 20%). Subpleurálne lézie s lokalizovaným zápalovým infiltrátom boli prítomné u všetkých pacientov (Obrázok 1A). Konsolidácia s okolitým halo fenoménom bola pozorovaná u 10 pacientov (10/20, 50%), opacity mliečneho skla u 12 pacientov (12/20, 60%), jemné retikulácie u 4 pacientov (4/20, 20%), mikronodularity u 3 pacientov (3/20, 15%) (Tabuľka 3). CT nálezy nevykazovali prítomnosť pleurálneho výpotku alebo lymfadenopatie.

Tabuľka 3 CT nález 20 pacientov s pneumóniou COVID- 19 v skorom štádiu

Nález Počet pacientov (%)
Pľúcne lézie  
 Žiadne4 (20%)
 Unilaterálne6 (30%)
 Bilaterálne10 (50%)
Subpleurálne lézie  
 Prítomné20 (100%)
 Neprítomné0 (0%)
 Konsolidácie s okolitým halo10 (50%)
 Opacity mliečneho skla12 (60%)
 Jemné retikulácie4 (20%)
 Mikronodularity3 (15%)

Vysvetlivky: COVID-koronavírus, CT-výpočtová tomografia

Pokročilé štádium: CT vyšetrenie hrudníka ukázalo, že rozsah lézie a denzita sa zvýšili, proces tak postihol viaceré laloky oboch pľúc a je distribuovaný na viacerých miestach. Súčasne sa vyskytujú opacity mliečneho skla, konsolidácie, a môžu byť sprevádzané zhrubnutím interlobulárnych sept, rozvojom fibrózy alebo air- bronchogramu (Obrázok 1B).

Kritické štádium: V prípade ďalšej progresie lézie CT ukázalo difúzne konsolidácie, ktoré postihujú obe pľúcne krídla, prezentujúce sa ako obraz „bielych pľúc“ so známkami air- bronchogramu. Denzita lézie bola heterogénna, sprevádzaná obrazom opacity mliečneho skla a pleurálneho zhrubnutia (obrázok 1C).

Štádium regenerácie: Po ukončení terapie bolo v 6 prípadoch vykonané kontrolné CT vyšetrenie hrudníka. V 2 prípadoch došlo ku kompletnej resorpcii lézií (2/20, 10%) (obrázok 2A, 2D). v 3 prípadoch došlo ku premene konsolidácii na opacity mliečneho skla, ktoré sa postupne zmenšili (3/20, 15%) (obrázok 2B, 2E), a v 3 prípadoch bol na snímke pozorovaný reziduálny fibrózny pruh (3/20, 15%) (obrázok 2C, 2F).

            Všetci pacienti boli hospitalizovaní a liečení na izolovanom oddelení Wuhan Children’s Hospital. 18 pacientov bolo vyliečených  a demitovaných po hospitalizácii trvajúcej v priemere 12,9 dňa (8-20 dní). 2 asymptomatickí novorodenci boli ďalej pozorovaní vzhľadom na pozitívne výsledky testu nukleovej kyseliny COVID- 19 zo vzorky faryngeálneho steru pri negatívnom CT náleze.

Obrázok 1 A Dievča, 14 rokov. CT hrudníka zobrazuje rozptýlené opacity mliečneho skla v  pravom dolnom laloku, lokalizované izolovane subpleurálne alebo s extenziou zo subpleurálneho priestoru. B Chlapec, 10 rokov. CT hrudníka zobrazuje konsolidáciu s okolitým haló a opacitami mliečneho skla v ľavom dolnom laloku. C Chlapec, 1 rok. CT hrudníka zobrazuje difúzne konsolidácie a opacity mliečneho skla v oboch pľúcach, s obrazom „bielych pľúc“ vpravo.

Obrázok 2 A Chlapec, 3 roky. CT hrudníka vykonané pri prijatí pacienta zobrazuje konsolidáciu s okolitým haló v zadnom segmente ľavého horného laloka. B Dievča, 8 rokov. CT hrudníka vykonané pri prijatí zobrazuje škvrnitú konsolidáciu s okolitým haló v bazálnom segmente pravého dolného laloka, a opacity mliečneho skla v ľavom dolnom laloku. C Chlapec, 14 rokov. CT hrudníka pri prijatí zobrazuje konsolidáciu s okolitým haló v lingulárnom segmente ľavých pľúc, a fibrózne pásy v oboch pľúcach. D CT nález pacienta (A) 11 dní po prijatí dokazuje neprítomnosť konsolidácie pôvodne lokalizovanej v zadnom segmente ľavého horného laloka. E CT nález pacienta (B) 4 dni po prijatí zobrazuje léziu menšej veľkosti a zníženej denzity v dolných lalokoch oboch pľúc. F CT nález pacienta (C) 3 dni po prijatí dokazuje zmenšenie konsolidácie, vymiznutie okolitého haló v lingulárnom segmente ľavých pľúc, a fibróznych pruhov v oboch pľucach.

DISKUSIA

            Vírusová pneumónia COVID- 19 je akútne infekčné respiračné ochorenie spôsobené novým koronavírusom. Začiatkom februára 2020 bolo celoštátne potvrdených takmer 30 000 prípadov ochorenia, pričom skutočný počet prípadov bol pravdepodobne vyšší.5 Ide o vysoko nákazlivé vírusové ochorenie prenášané symptomatickým jedincom, alebo asymptomatickým nosičom. Kvapôčková infekcia predstavuje hlavnú cestu prenosu, priamy kontakt a tráviaci trakt sa na prenose podieľajú tiež.6 Inkubačná doba ochorenia je približne 1 až 14 dní, v niektorých prípadoch môže byť dlhá až 24 dní. Vo väčších skupinách ľudí dochádza zvyčajne  k vyššiemu prenosu COVID- 19. U väčšiny pacientov prebieha ochorenie mierne, ale u starších, a u ľudí s iným základným ochorením môže mať infekcia ťažký priebeh.7

            Horúčka a kašeľ predstavujú podobnosť medzi klinickým obrazom u detí a dospelých. U niektorých detí sa vyskytuje hnačka a nádcha, ale celkový klinický priebeh je mierny. 13 pediatrických pacientov, vrátane 3 novorodencov, u ktorých bola detegovaná RNA COVID-19 malo pozitívnu anamnézu blízkeho kontaktu s COVID-19 pozitívnym príbuzným. CT hrudníka  3 novorodencov, ktorí boli pozitívne testovaní na prítomnosť vírusu nedokázalo prítomnosť pľúcnych lézií. Aby bola vylúčená možnosť kontaminácie vzoriek, mala by byť detekcia RNA COVID- 19 u daných novorodencov opakovaná. Keďže v predchádzajúcej štúdii sa nepotvrdila možnosť vertikálneho prenosu,8 možným vysvetlením pozitívneho výsledku u novorodencov v našej štúdii je anamnéza blízkeho kontaktu s  8 nakazenými. 7 z 20 pacientov má v osobnej anamnéze kongenitálne alebo získané ochorenie, preto je pravdepodobné, že deti s iným základným ochorením sú náchylnejšie k rozvoju infekcie COVID- 19. Pediatrickí pacienti majú vo všeobecnosti dobrú prognózu s priemernou dĺžkou hospitalizácie 12,9 dňa.

PCT predstavuje marker bakteriálnej infekcie. Tvorba PCT je indukovaná  bakteriálnymi toxínmi a potlačená interferónom.9 Je dôležité poznamenať, že na rozdiel od dospelých, u pediatrických pacientov bol PCT v 80% prípadov elevovaný, bez ohľadu na to, či bol alebo nebol u pacienta prítomný dôkaz koinfekcie. Vzhľadom na 40% výskyt koinfekcie v našej štúdii by mala byť u pediatrických pacientov zvážená možnosť rutinnej antibiotickej terapie.

            Abnormálne laboratórne výsledky vo väčšine prípadov tejto štúdie by mali nabádať klinikov k skríningu nukleovej kyseliny vírusu COVID-19. Detekcia nukleovej kyseliny vírusu COVID-19 zo vzorky faryngeálneho steru predstavuje dôležitú súčasť diagnostiky ochorenia. Obmedzenia testovacieho materiálu však spôsobujú, že senzitivita je najmä v skorom štádiu ochorenia relatívne nízka. Pre ďalší manažment a  liečbu detí má preto včasná diagnostika veľký význam. Navyše väčšina pediatrických pacientov má miernu formu ochorenia, a preto natívna RTG snímka hrudníka častokrát nemusí pľúcne lézie zobraziť, respektívne ich nedokáže zobraziť detailne. Táto skutočnosť  môže viesť k určeniu nesprávnej diagnózy alebo prehliadnutiu ochorenia. Preto je veľmi dôležité včasné doplnenie CT vyšetrenia hrudníka . Niektorí pacienti boli vzhľadom na typický CT nález pri súčasne negatívnom výsledku detekcie nukleovej kyseliny vírusu COVID- 19 považovaní za suspektné prípady a ďalej náležite manažovaní. CT nález slúžil ako podklad pre skorú liečbu pacientov a zároveň umožnil izoláciu potenciálneho zdroja infekcie.

            CT nálezy u detí boli podobné nálezom získaných od dospelých pacientov a vo väčšine prípadov šlo o mierne formy.10,11 Typicky sa ochorenie prezentovalo unilaterálnymi alebo bilaterálnymi subpleurálnymi opacitami mliečneho skla, a konsolidáciami s okolitým halo fenoménom. Keďže konsolidácie s okolitým halo fenoménom predstavovali 50% nálezov, mali by byť považované za typický znak ochorenia u pediatrických pacientov. Pleurálny výpotok nebol u pacientov pozorovaný. Resorpcia pľúcnych lézií v porovnaní s vymiznutím symptómov a negatívnym výsledkom detekcie nukleovej kyseliny zaostávala. V čase, kedy bol výsledok 2 po sebe nasledujúcich testov nukleovej kyseliny negatívny, boli lézie na CT stále viditeľné.

Pokiaľ ide o 3 novorodencov, u ktorých CT nález nevykazoval abnormality aj napriek pozitívnemu testu nukleovej kyseliny, nie je jasné, či bola táto skutočnosť spôsobená vplyvom pôrodu na testovanie, alebo sa u novorodencov ochorenie prezentuje špecifickým CT nálezom. Pre ďalšie potvrdenie predpokladov je potrebné zhodnotiť viac prípadov ochorenia u novorodencov.

            CT nález pri infekcii COVID- 19 by mal byť odlíšený od ostatných vírusových pneumónií, ktoré spôsobujú vírus influenzy, parainfluenzy, RSV a adenovírus.12 Adenovírusová pneumónia má obraz lézií s vyššou denzitou, konsolidácie sú početnejšie, subpleurálnych lézii je menej. Lézie spôsobené RSV a vírusom parainfluenzy sú väčšinou distribuované pozdĺž bronchiálneho stromu a bronchiálna stena je zhrubnutá. Vírus influenzy môže spôsobiť zmeny mriežkovitého charakteru. CT nález  vírusovej pneumónie COVID- 19  by mal byť odlíšený aj od obrazu bakteriálnej pneumónie, mykoplazmovej pneumónie, chlamydiovej pneumónie. Denzita lézií je u uvedených pneumónií vyššia, ako u COVID- 19 pneumónií. CT nález pneumónie spôsobenej rôznymi patogénmi sa môže kombinovať, a obraz pneumónie COVID- 19 môže byť prekrytý obrazom pneumónie spôsobenej iným patogénom. CT nález tak môže byť mylne hodnotený ako závažnejšia forma ochorenia, preto je nutné ďalšie dodiagnostikovanie etiológie ochorenia a zhodnotenie epidemiologickej anamnézy.

            Záverom, vírusová pneumónia COVID- 19 má u detí mierny priebeh. CT vyšetrenie hrudníka zobrazuje charakteristické zmeny vo forme subpleurálnych opacít mliečneho skla a konsolidácie s okolitým halo fenoménom, a poskytuje efektívny spôsob hodnotenia zmien pľúcnych lézií v čase. V prípadoch, kde senzitivita testu nukleovej kyseliny COVID- 19 zo vzorky farnygeálneho steru nie je vysoká, včasné odhalenie lézií pomocou CT vedie k primeranému manažmentu a včasnej liečbe pediatrických pacientov. Najmä v prípade prítomnosti koinfekcie nie je stanovenie diagnózy vírusovej pneumónie COVID- 19 len na základe CT nálezu dostatočné. Preto skoré prevedenie CT hrudníka a správne načasovaná kontrola v kombinácii s dôkazom zodpovedajúceho patogénu predstavuje prijateľný klinický protokol, podľa ktorého by sa u pediatrických pacientov malo postupovať.

KONFLIKT ZÁUJMOV

Autor deklaruje, že nemá žiaden konflikt záujmov.

ORCID

Jianbo Shao http://orcid.org/0000-0002-4224-3057

Yu Guo http://orcid.org/0000-0002-2296-3276

REFERENCIE

1. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020;395: 497‐506.

2. Zhu N, Zhang D, Wang W, et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020;382:727‐733.

3. Pullano G, Pinotti F, Valdano E, Boelle P‐Y, Poletto C, Colizza V. Novel coronavirus (2019‐nCoV) early‐stage importation risk to Europe, January 2020. Euro Surveill. 2020;25:2000057.

4. General Office of the National Health Commission of China. Diagnosis and Treatment Protocol for 2019‐nCoV. 5th ed. Beijing, China: National Health Commission of China; 2020.

5. Parry J. Wuhan: Britons to be evacuated as scientists estimate 44 000 cases of 2019‐nCOV in the city. Brit Med J. 2020;368:m351.

6. Riou J, Althaus CL. Pattern of early human‐to‐human transmission of Wuhan 2019 novel coronavirus (2019‐nCoV), December 2019 to January 2020. Euro Surveill. 2020;25:7‐11.

7. Hui DS, Azhar EI, Madani TA, et al. The continuing 2019‐nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health—the latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. Int J Infect Dis. 2020;91:264‐266.

8. Zhu H, Wang L, Fang C, et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019‐nCoV pneumonia. Transl Pediatr. 2020;9:51‐60.

9. Simon L, Gauvin F, Amre DK, Saint‐Louis P, Lacroix J. Serum procalcitonin and C‐reactive protein levels as markers of bacterial infection: a systematic review and meta‐analysis. Clin Infect Dis. 2004; 39:206‐217.

10. Kanne JP. Chest CT findings in 2019 novel coronavirus (2019‐nCoV) infections from Wuhan, China: key points for the radiologist. Radiology. 2020.

11. Song F, Shi N, Shan F, et al. Emerging coronavirus 2019‐nCoV pneumonia. Radiology. 2020.

12. Virkki R, Juven T, Rikalainen H, Svedstrom E, Mertsola J, Ruuskanen O. Differentiation of bacterial and viral pneumonia in children. Thorax. 2002;57:438‐441.

Recommended Posts