ECDC: Stanoviská týkajúce sa bezpečnej manipulácie s telami zosnulých osôb s podozrením na ochorenie alebo potvrdeným ochorením COVID-19

Voľný preklad originálu: ” Considerations related to the safe handling of bodies of deceased persons withsuspected or confirmed COVID-19 ” dostupného online na: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-safe-handling-of-bodies-or-persons-dying-from-COVID19.pdf


Rozsah dokumentu

Cieľom tohto dokumentu je podporiť verejnozdravotnícku pripravenosť pri plánovaní a pri výkone opatrení spojených s bezpečnou manipuláciou s telami zosnulých osôb s podozrením na ochorenie alebo s potvrdeným ochorením COVID-19: na mieste úmrtia, počas prepravy, uchovávania a prípravy pred pochovaním/kremáciou a počas pochovávania/kremácie.

Tento dokument stavia na už existujúcich dokumentoch ECDC (Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb) rýchle zhodnotenie rizík: prepuknutie ochorení v súvislosti s novým koronavírusom6. aktualizácia [1], technická správa o prevencii nákazy a o kontrole ochorenia COVID19 v zdravotníckom prostredí [2], odporúčania pri nosení a odstraňovaní osobných ochranných pomôcok v zdravotníckom prostredí počas poskytovania zdraotnej starostlivosti pacientom s podozrením na ochorenie, alebo s potvrdeným ochorením COVID19 [3] a odporúčania WHO na prevenciu nákazy a kontrolu respiračných infekcií s tendenciou k vzniku epidémií a pandémií v zdravotníctve [4].

Cieľové publikum

Autority v oblasti verejného zdravotníctva v členských štátoch EÚ/EHP a v Spojenom kráľovstve.

Kontext

31. decembra 2019 sa objavili správy o skupine prípadov pneumónie neznámej etiológie vo Wuhane, provincii Hubei, v Číne. 9.1.2020 ohlásilo Čínske Centrum pre Kontrolu Chorôb, že kauzálnym agens tejto epidémie je nový koronavírus. Vírus patrí fylogeneticky do vetvy SARS-CoV a nazýva sa „severe acute respiratory syndrome coronavirus 2“ (SARS-CoV-2). Ochorenie spojené s týmto vírusom sa nazýva koronavírusové ochorenie 2019 (COVID-19).  

Cesty prenosu

SARS-CoV-2 vírus, ktorý je kauzálnym agens ochorenia COVID-19, je vírusom patriacim do rodiny Coronaviridae (rod: Betacoronavirus), veľkej rodiny okapsulovaných, jednovláknových RNA vírusov pozitívnej polarity.

SARS-CoV-2 bol detegovaný v respiračných, fekálnych a krvných vzorkách [5,6]. Za hlavnú cestu prenosu je považovaný prenos veľkými respiračnými kvapôčkami, inhaláciou alebo uložením na mukóznych povrchoch, ale navrhnuté boli aj ďalšie spôsoby prenosu (napr. vzduchom a fekálno-orálnou cestou). Ďalšia z ciest podieľajúcich sa na prenose SARS-CoV-2 zahŕňa kontakt s kontaminovanými predmetmi a to vzhľadom na vytrvalú prítomnosť vírusu na rôznych povrchoch [7]. 

Predpokladá sa, že priemerná inkubačná doba je 5 až 6 dní, siaha od 0 po 14 dní [8]. V súčasnosti neexistuje špecifická liečba ani vakcína proti ochoreniu COVID-19.

Podľa van Doremalenovej a kol. je vírus SARS-CoV-2 v prostredí stabilný až 3 hodiny po aerosolizácii, do 4 hodín na medenom povrchu, do 24 hodín na lepenke a do 2–3 dní na plastoch a nehrdzavejúcej oceli [7]. Tieto zistenia sú v súlade s výsledkami skúmania environmentálnej stability vírusu SARS-CoV-1.

Špecifické riziká spojené s manipuláciou s telami zosnulých osôb s potvrdeným ochorením alebo podozrením na ochorenie COVID-19

Doposiaľ neexistuje dôkaz o prenose SARS-CoV-2 pri manipulácii s telami zosnulých osôb. Potenciálne riziko spojené s manipuláciou s telami zosnulých osôb s podozrením na ochorenie alebo potvrdeným ochorením COVID-19 je nízke a môže byť spojené s:

            priamym kontaktom s ľudskými pozostatkami alebo telesnými tekutinami, v ktorých je prítomný vírus
            priamym kontaktom s kontaminovanými povrchmi.

Vzhľadom na to, že životaschopný vírus SARS-CoV-2 dokáže prežiť na povrchoch niekoľko dní [7], existuje možnosť, že vírus dokáže perzistovať aj na telách zosnulých. Preto by zbytočný kontakt s telami mal byť minimalizovaný tými, ktorí sa nechránia osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP). Osoby v kontakte so zosnulými s ochorením COVID-19 (suspektným, ale aj potvrdeným) by mali byť chránené pred expozíciou infekčným telesným tekutinám, kontaminovaným predmetom či iným kontaminovanými environmentálnym povrchom a to prostredníctvom nosenia vhodných OOPP. Minimálne požiadavky zahŕňajú rukavice a vodeodolný plášť s dlhými rukávmi.

Počas štandardnej manipulácie je riziko spojené s prenosom kvapôčok alebo aeorosólu z dýchacích ciest zosnulého možné považované za nízke. Zároveň platí, že aerosól generujúce výkony alebo výkony, ktoré vedú k striekaniu tekutín počas post-mortem vyšetrení nesú vyššiu mieru rizika a vyžadujú vhodné OOPP (tzn. štíty na ochranu očí či respirátory typu FFP (facial filter piece), v kategóriách 2 alebo 3 (FFP2, FFP3). 

Činitele na zváženie pri redukcii rizika na prenos ochorenia pri manipulácii s telami zosnulých s podozrením na ochorenie alebo s potvrdeným ochorením COVID-19 

Administratívne opatrenia

 • Vytvorte plán pripravenosti na manipuláciu s mŕtvymi telami pacientov s podozrením na ochorenie alebo s potvrdeným ochorením COVID-19 tak, aby bol zabezpečený prístup k adekvátne trénovanému personálu, k transportu, k vybaveniu a k fyzickým priestorom potrebným na uchovanie tiel a výkon pochovania a kremácie. 
 • Zhodnoťte národné pohotovostné plány pre núdzové kapacity na uchovanie mŕtvych tiel tak, aby sa dala potvrdiť možnosť ich využitia v súčasnosti v prípade, že dostupné kapacity na uchovávanie mŕtvych tiel budú preťažené. Okrem zamerania sa na skladovacie zariadenia, zabezpečte aj organizačné štruktúry zodpovedné za spomienkové slávnosti, pohreby a kremácie tak, aby bolo minimalizované oneskorenie medzi časom úmrtia a samotným pochovaním/kremáciou mŕtveho. 
 • Identifikujte kľúčové profesionálne skupiny v rámci i mimo prostredia zdravotníckeho systému, ktoré sa podieľajú na manipulácii s mŕtvymi telami. Okrem zdravotníkov môže ísť o poskytovateľov primárnej starostlivosti, pracovníkov v márnici, pohrebných agentúrach, prepravných službách, o predstaviteľov náboženských obcí a organizačných štruktúr zodpovedných za pochovanie alebo kremáciu. Uistite sa, že majú prístup k súčasným oficiálnym odporúčaniam. Zhodnoťte potrebu OOPP pre tieto jednotlivé skupiny; ak sú im OOPP poskytnuté, zabezpečte, aby boli adekvátne vyškolení v ich používaní.
 • Keďže postupy v starostlivosti o zosnulých sa líšia v závislosti od regionálneho, náboženského a kultúrneho kontextu, konzultujte svoje postupy so zainteresovanými subjektmi, najmä náboženskými predstaviteľmi, tak, aby zmeny v štandardných postupoch boli akceptovateľné. Transparentný dialóg s týmito spoločenskými lídrami je pravdepodobne nevyhnutný na udržanie dôvery medzi autoritami a komunitou. 

Prípravy na mieste úmrtia

Posledné úkony (starostlivosť po úmrtí)

Ako ‘posledné úkony’ označujeme prípravu zosnulého bezprostredne po úmrtí a pred presunom. Skupiny, ktoré sa zvyčajne podieľajú na tejto činnosti, môžu zahŕňať zdravotníckych pracovníkov, rodinu/pozostalých a náboženských predstaviteľov. Riziká prenosu ochorenia počas posledných úkonov sú najmä späté s priamym kontaktom s ľudskými pozostatkami alebo telesnými tekutinami, v ktorých je prítomný vírus alebo cez kontaminované predmety či povrchy na mieste starostlivosti o zosnulého.

 • Štandardné a neinvazívne posledné úkony pri príprave tela ako napríklad česanie, čistenie a umývanie môžu byť vykonané za vhodných štandardných bezpečnostných opatrení a s použitím OOPP, ktoré zabránia prenosu priamym kontaktom.

Minimálne požiadavky zahŕňajú rukavice a vodoodolný plášť s dlhými rukávmi.

 • Ak sa osoby, ktoré nie sú vyškolené na vykonanie štandardných bezpečnostných opatrení a na využitie OOPP, majú aktívne podieľať na posledných úkonoch tak, že sa dotknú tela (napr. rodina, pozostalí a náboženskí predstavitelia), personál musí zabezpečiť, že im pri tom bude poskytnutá súčinnosť. V prípade, že OOPP sú len obmedzene dostupné alebo je nedostatok personálu, ktorý by mohol strážiť návštevníkov a ich používanie OOPP, zvážte obmedzenie priameho fyzického zapojenia osôb iných ako zdravotníckeho personálu v takom rozsahu, v akom je to prijateľné.

Príprava na presun

          Personál zodpovedný za zabalenie tiel pred presunom by mal nosiť adekvátne OOPP, aby minimalizoval expozíciu infekčným telesným tekutinám, kontaminovaným objektom a iným kontaminovaným environmentálnym povrchom. Odporúčaný set OOPP pre personál zodpovedný za uloženie do vriec/zabalenie tiel zahŕňa rukavice a vodeodolný plášť s dlhými rukávmi.

Čistenie prostredia a spracovanie odpadu na mieste úmrtia

 • Odporúčané je bežné čistenie nasledované dezinfekciou. Upratovací personál by mal použiť nemocničné dezinfekčné prostriedky účinné proti vírusom. V prípade nedostatku nemocničných dezinfekčných prostriedkov môže byť dekontaminácia vykonaná s 0.1% chlórnanom sodným (riedeným 1:50, ak použijete
 •  domáce bielidlo so vstupnou koncentráciou 5%) po vyčistení neutrálnym detergentom, a to napriek tomu, že nie sú dostupné dáta o efektivite tohto prístupu proti vírusu SARS-CoV-2 [9]. Ak by bol čistený povrch poškodený použitím chlórnanu sodného, alternatívou je použitie neutrálneho detergentu a nasledovná aplikácia etanolu s koncentráciou 70%.
 • Odpad by mal byť považovaný za infekčný klinický odpad Kategórie B (UN3291) [10] a manipulácia s ním by mala prebehnúť v súlade s postupmi daného zdravotníckeho zariadenia a regionálnymi nariadeniami.
 • Okrem vyššie popísaných odporúčaní by personál zodpovedný za čistenie a spracovanie odpadu mal byť vybavený vhodnými OOPP: chirurgickým rúškom, rukavicami, ochrannými okuliarmi a plášťom [11].

Hľadiská na zváženie pri úmrtí v komunitnom prostredí

Napriek tomu, že k väčšine úmrtí pri ochorení COVD-19 došlo v nemocniciach a riziko prenosu zo zosnulého je pravdepodobne nízke, autority zodpovedné za nakladanie s mŕtvymi telami v komunitnom prostredí ako napríklad posádka sanitky, polícia a všeobecní lekári by mali mať prístup k OOPP. Toto je výnimočne dôležité, ak majú dôvod domnievať sa, že zosnulý bol obeťou ochorenia COVID-19.

Presun z miesta úmrtia na miesto uchovania telesných pozostatkov

 • Priamy kontakt s ľudskými pozostatkami či telesnými tekutinami by mal byť minimalizovaný počas transportu tela z miesta úmrtia ako aj pri príjme na dezignovanom mieste, na ktorom má byť telo uchovávané.
 • Osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu so zabaleným telom, by mali mať adekvátne OOPP na minimalizovanie expozície infekčným telesným tekutinám, kontaminovaným objektom a iným kontaminovaným environmentálnym povrchom. Odporúčaný set zahŕňa rukavice a vodeodolný plášť s dlhými rukávmi.

Uchovávanie a príprava tiel pred pochovaním/kremáciou

 • Zahalenie a príprava tela na vystavenie a/alebo pohreb môžu byť vykonané za štandardných bezpečnostných opatrení a s použitím OOPP, aby sme zabránili prenosu pri priamom kontakte. Minimálnou požiadavkou sú rukavice a vodeodolný plášť s dlhými rukávmi.
 • Možno pristúpiť k vystaveniu tela pre pozostalých. Ak sa však pozostalí alebo náboženskí predstavitelia majú tela dotknúť, je nutné zabezpečiť vykonanie štandardných bezpečnostných opatrení a dostupnosť OOPP, ktoré bránia prenosu pri priamom kontakte. Minimálne požiadavky zahŕňajú rukavice a vodeodolný plášť s dlhými rukávmi.
 • Personál musí zabezpečiť, aby pozostalým bola zabezpečená pomoc pri správnom používaní OOPP. V prípade limitovanej dostupnosti OOPP, alebo nedostatku personálu na kontrolu návštevníkov, zvážte obmedzenie dotýkania pri vystavení zosnulého.
 • Ak sú nevyhnutné vyšetrenia post-mortem, je vhodné, pokiaľ je to možné, vyhýbať sa aerosól generujúcim úkonom, vrátane takých, pri ktorých sú využívané rýchlo sa točiace nástroje. V prípade, že je tvorba aerosólu veľmi pravdepodobná (napríklad použitie elektrických nástrojov), mali by byť aplikované adekvátne OOPP.
 • Balzamovanie môže byť vykonané za štandardných bezpečnostných opatrení a s použitím OOPP, aby sme zabránili prenosu pri priamom kontakte. Minimálnou požiadavkou sú rukavice a vodeodolný plášť s dlhými rukávmi.

Pochovanie/kremácia

 • Zosnulí s potvrdeným ochorením alebo podozrením na ochorenie COVID-19 môžu byť pochovaní, prípadne podstúpiť kremáciu bežným spôsobom.

Autori (v abecednom poradí)

Liselotte Diaz Högberg, Orlando Cenciarelli, Pete Kinross, John Kinsman, Diamantis Plachouras

Zdroje

 1. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Rapid risk assessment: Outbreak of novel coronavirus disease 2019 (COVID-19): increased transmission globally – sixth update. Stockholm: ECDC; 2020. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publicationsdata/rapidriskassessmentnovelcoronavirusdisease2019covid19pandemicincreased.
 2. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Infection prevention and control for COVID-19 in healthcare settings. Stockholm: ECDC; 2020. Available from:

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-infection-prevention-and-controlhealthcare-settings-march-2020.pdf.

Recommended Posts