ECDC: Kontrolný zoznam pre nemocnice, ktoré sa pripravujú na prijatie a starostlivosť o pacientov s COVID-19 vírusom (február 2020)

Voľný preklad z originálu: „Checklist for hospitals preparing for the reception and care of coronavirus 2019 (COVID-19) patients“ dostupného online na: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-checklist-hospitals-preparing-reception-care-coronavirus-patients.pdf?fbclid=IwAR3ag3DxNgD8EzUKLlciQqelinzNhkxOj_DTGyTavK8sRTp_q9dQcQ57mUY

Preklad a korektúra: Patrik Zakarovský, Michaela Orinčáková

Účel tohto dokumentu

Dokument podporuje pripravenosť pri plánovaní opatrení verejného zdravotníctva pre nemocnice s ohľadom na novú chorobu spôsobenú vírusom COVID-19.

Tento kontrolný zoznam je založený na aktuálnom poznaní epidémie COVID-19 a dostupných dôkazoch.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ďalej len „ECDC“) bude tento zoznam aktualizovať v prípade nových relevantných informácií.

Cieľové publikum

Autority v oblasti verejného zdravia a správcovia nemocníc v krajinách EÚ a Spojeného kráľovstva.

Základné údaje

Čo je COVID-19?

SARS-CoV-2, pôvodca ochorenia COVID-19 je druhom koronavírusu. Prenáša sa prostredníctvom veľkých respiračných kvapôčok a priameho kontaktu, iné spôsoby prenosu ochorenia (napr. vzduchom, alebo orofekálne) sú tiež možné.

Priemerná inkubačná doba sa odhaduje na 5 – 6 dní, pričom k manifestácii ochorenia môže dôjsť 0 – 14 dní po infikovaní. V súčasnosti neexistuje žiadna špecifická liečba alebo vakcína proti COVID-19.

Viac základných údajov o ochorení je dostupných on-line na stránke ECDC [https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china ; 1] a WHO [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 ; 2], a tiež prostredníctvom vyhodnocovania akútneho rizika ochorenia zverejneného prostredníctvom ECDC.

Kontrolný zoznam pripravenosti nemocníc

Tento kontrolný zoznam bol vytvorený za účelom podpory pripravenosti nemocníc na manažment pacientov s ochorením COVID-19. Jednotlivé prvky vymenované v zozname nemusia byť použiteľné vo všetkých nemocniciach a môžu vyžadovať prispôsobenie k špecifikám nemocnice, národného zdravotného systému, legislatívy alebo komunity, kde sa nemocnica nachádza.

Prvky, ktoré je nutné vyhodnotiť, sú rozdelené do nasledujúcich kategórií:

 • Zriadenie riadiaceho tímu a kľúčových bodov interného a externého kontaktu
 • Ľudské, materiálne a prevádzkové kapacity
 • Komunikácia a ochrana dát
 • Hygiena rúk, prostriedky osobnej ochrany a manažment odpadu
 • Triáž pacientov, prvý kontakt a priorizácia
 • Umiestňovanie pacientov, presun pacientov medzi zariadeniami a prístup návštevníkov
 • Čistenie prostredia

Prvky zo všetkých vyššie menovaných kategórií boli identifikované a nižšie je uvedený zoznam položiek, ktoré je potrebné skontrolovať.

Je nutné zvážiť vlastné vyhodnotenie dodržiavania tohto kontrolného zoznamu.

Ďalšie informácie je možné nájsť na portáli ECDC [https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Health-emergency-preparedness-imported-cases-of-high-consequence-infectious-diseases.pdf ; 3], WHO [http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/148214/e95978.pdf?ua=1 ; 4] a Centra pre prevenciu a  kontrolu chorôb [https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/hcp-hospital-checklist.html ; 5].

Zriadenie základného tímu a kľúčové body interného a externého kontaktu

Prvok / proces Položky, ktoré je nutné skontrolovať
Riadiaci tím Je založený riadiaci tím, ktorý bude situáciu manažovať. Mal by zahŕňať člena nemocničného manažmentu, člena nemocničného infekčného tímu, experta na infekčné ochorenia, expertov zastupujúcich OAIM a urgentného príjmuJe určený zástupca za každého člena riadiaceho tímuJe vyhotovený zoznam s kontaktnými údajmi jednotlivých členov tímu, ktorý je ľahko dostupný a pravidelne aktualizovanýVšetci členovia tímu sú informovaní, vyškolení a poznajú svoju úlohu a povinnostiJe pripravený stručný dokument popisujúci úlohy a povinnosti jednotlivých členov tímuJe stanovené miesto pravidelných stretnutí základného tímuJe zabezpečená dostupnosť všetkých potrieb pre riadiaci tím (miestnosti na stretávanie, počítače, projektory, tabule, telefóny, kancelárske potreby)Je stanovený spôsob vedenia a kontroly dokumentácie (napr. jednotlivé procesy, poznámky zo stretnutí, školiace materiály atď.)Je pripravený mechanizmus aktualizácie dokumentácie a jednotliví členovia tímu sú oboznámení s tým, kde sa nachádza.
Kľúčové body interného kontaktu Sú stanovené kľúčové pozície v rámci internej komunikácie (administratíva, komunikácia, ošetrovateľská administratíva, bezpečnosť, ľudské zdroje, lieky, biologická bezpečnosť, kontrola infekcie, urgentný príjem, JIS, infekčné choroby, pneumológia, inžinierske siete a údržba, laboratórium, práčovňa, manažment upratovania a odpadu, nemocničná márnica)Je určený zástupca za každého člena tímuJe vytvorený zoznam s kontaktnými údajmi všetkých členov tímu, ktorý je ľahko dostupný a pravidelne aktualizovanýVšetky body interného kontaktu sú informované a vyškolené v ich pozícii a povinnostiach, ich dokumentácia je centrálne prístupnáKontaktné informácie na celý nemocničný personál sú aktualizované
Kľúčové body kontaktu s verejnosťou Sú určené kľúčové body kontaktu s verejnosťou a ich zástupcovia vrátane kontaktov na lokálnych/regionálnych/národných koordinátorov (za účelom hlásenia prípadov, manažmentu prípadov, dodávateľov, iné nemocnice, miestne úrady atď.), ich kontakty sú ľahko dostupné a všetok dotknutý personál má ku kontaktom prístupJe vyhotovený dokument, ktorý stručne popisuje, kedy má byť konkrétny kontaktný bod kontaktovaný.

Ľudské, materiálne a prevádzkové kapacity

Prvok / proces Položky, ktoré je nutné skontrolovať
Manažment zaobstarávania a dopĺňania skladových zásob Je vytvorený postup získavania nevyhnutých materiálov a zásob a môže byť aktivovaný v krátkom časovom úsekuSú určení alternatívni dodávatelia v prípade nedostatku zásob u primárnych dodávateľov (najmä pri zabezpečovaní prostriedkov osobnej ochrany)Existuje rezerva kľúčových zásob (napr. prostriedkov hygieny rúk a respiračného traktu, prostriedkov osobnej ochrany, izolácie, zásob pre JIS, mechanických respirátorov)Bola vykonaná inventarizácia zásob v skladoch, existuje postup monitorovania a priebežnej aktualizácie inventáraJe stanovený plán pre zaznamenávanie vydávania jednotlivých pomôcok (prostriedkov osobnej ochrany, ventilátorov, čistiaceho a dezinfekčného materiálu. alkoholových roztokov, atď.), aby sa zabránilo zneužívaniu, nadužívaniu a krádežiam
Ľudské zdroje Je uvážená potenciálna náhla zmena počtu zamestnancov schopných triedenia pacientov, práce na urgentnom príjme, JIS, v laboratóriu a na oddeleniach, kam budú pacienti umiestneníJe uvážená potenciálna náhla zmena počtu nezdravotníckych pracovníkoch (napr. administratívnych pracovníkov, upratovačiek, atď.)Je zvážená aj prípadná neprítomnosť personálu z dôvodu choroby alebo nutnosti starostlivosti o chorého príbuzného a uváži sa jej dopad na kapacitu ľudských zdrojovJe stanovený mechanizmus monitorovania neprítomnosti členov personáluJe stanovená politika uvoľnenia zamestnancov z práce z dôvodu chorobyJe nastavený prah, ktorý spustí premiestňovanie personálu alebo nábor nového personálu podľa aktuálnych potrieb Personál, ktorý sa má premiestniť, je informovaný a vyškolený podľa novej úlohy, ktorej výkon sa uňho predpokladáJe stanovený mechanizmus pre nábor, školenie, administratívnu prípravu a poskytnutie výbavy pre nových členov personálu, spolu s vyčlenením peňažných prostriedkovJe umožnený nábor personálu na dôchodku, vojenských lekárov, univerzitných študentov alebo dobrovoľníkov a kontakt na nich je zabezpečenýLegislatívne je umožnený nábor personálu na dôchodku, študentov a iných osôb a je im  zabezpečené adekvátne školenieJe vytvorený plán k zamedzeniu vzniku syndrómu vyhorenia všetkých pracovníkov, stanoví sa maximálny počet pracovných hodín, pracovná náplň sa rozdelí rovnomerne, dodrží sa minimálny odpočinok medzi zmenami, pracovné prestávky, ako aj kontaktná osoba zodpovedná za dodržiavanie pracovného voľnaJe uvážená aj potreba psychologickej podpory zdravotníckych pracovníkovExistuje bezpečnostný tím zodpovedný za bezpečnosť pacientov, personálu a návštevníkovExistuje bezpečnostný plán, ktorý zaistí bezpečnosť a vytvorí postupy pri bezpečnostných incidentoch, čo zahŕňa evakuáciu personálu, pacientov alebo návštevníkov podľa potreby, pričom personál je o týchto postupoch informovanýSú identifikované možné bezpečnostné riziká a nastavia sa prahy, ktoré spúšťajú dodatočné zdroje alebo podporu zo strany miestnych autorít
Zariadenie a materiál Je vypočítaná maximálna kapacita zariadenia, vrátane maximálneho počtu lôžok na JIS, počet mechanických ventilátorov (spolu s potrebnými ľudskými zdrojmi)Existuje systém monitorovania obsadenosti lôžok (spolu s počtom pacientov v izolácii), počet izolačných miestností, počet izieb využiteľných na izoláciuUrčí sa počet pacientov, pri ktorom je možná premena štandardných izieb na izolačné izby, taktiež sa vypočíta sa počet osôb s tým istým ochorenímBol vytvorený plán na počet a umiestnenie všetkých postelí, ktoré je možné prideliť do izolačných izieb a plán na premiestnenie neizolovaných pacientov na iné izby Všetok personál pozná spúšťače a postupy premeny štandardných izieb na izolačnéSpúšťacie mechanizmy presúvania pacientov do okolitých zdravotníckych  sú známe aj v okolitých zdravotníckych zariadeniachSú vyrátané aktuálne zásoby a predpokladané dodatočné potreby pre rôzne scenáre (napr. prostriedky hygieny rúk a respiračného systému, prostriedky osobnej ochrany, izolácie, ventilátory, lieky a iné kľúčové zásoby) Sú stanovené priestory pre dodatočné skladovanie zdravotníckeho materiálu, pričom tieto priestory spĺňajú všetky podmienky na teplotu, vlhkosť, tepelný reťazec, logistiku atď.Sú stanovené dodatočné priestory, ktoré je možné pretvoriť na čakárne, je vypočítaný prah, pri ktorom sa tieto priestory využijúJe zabezpečený (ak je to možné) prístup na oddelené toalety a k oddeleným zdrojom pitnej vody pre pacientov v čakárňach a pre pacientov na urgentnom príjmeExistuje dostatok materiálu pre izolačné jednotky, pre JIS a je zabezpečená dezinfekcia pre opakovateľne využiteľné zdravotnícke pomôckyJe dostupné dostatočné množstvo prostriedkov osobnej ochrany pre zdravotníkov a upratovačovJe dostupné dostatočné množstvo čistiacich a dezinfekčných prostriedkov účinných voči COVID-19Je dostupné dostatočné množstvo odpadkových košov pre infekčný odpadSú pripravené postupy a zmluvy pre odvoz zvýšeného množstva infekčného odpaduExistuje manažment zvýšeného počtu zomrelých pacientovExistuje dodatočná kapacita pre zvládnutie potenciálne zvýšeného množstva zomrelých pacientov, je dostupná zásoba vriec na mŕtvolyJe stanovený dodatočný objekt, ktorý je možné využiť ako márnicu v prípade potreby, spolu so strážením daného objektuExistujú interné protokoly, spôsoby komunikácie a štandardné pracovné postupy a tieto sú ľahko a centrálne dostupné všetkým zamestnancom, všetci zamestnanci vedia, kde ich nájduJe vytvorený mechanizmus, ktorý zabezpečí, že všetko vybavenie je v perfektnom stave a môže byť kedykoľvek podľa potreby nahradené.
Kapacita laboratórií Je stanovený plán odberu vzoriek a bezpečného prevozu vzoriek do laboratória v prípade, že nemocnica nemá vlastné kapacity laboratóriaPre nemocnice s vlastným laboratóriom je zabezpečený dostatok reagentov a zásob potrebných pre diagnostické testovanie, dodatočné naskladňovanie zásob by malo zabezpečiť neprerušenú dodávku týchto potriebExistuje plán vyvážania vzoriek do iných laboratórií pri prekročení kapacít laboratória.

Komunikácia a ochrana dát

Prvok / proces Položky, ktoré je nutné skontrolovať
Interná komunikácia Je stanovený interný komunikačný plán s jasnou štruktúrou komunikácie, ktorá umožňuje rýchlu komunikáciu s celým personálom, pacientmi a návštevníkmiSú stanovené postupy transparentnej komunikácie s nemocničným personálom, zdravotníckymi a nezdravotníckymi pracovníkmi, pričom postupy stanovia informovanie o šírení ochorenia, situácii v nemocnici, postupoch, podmienkach pre použitie osobných ochranných prostriedkov, preventívnych a ochranných opatreniach, zmenách v obvyklých postupoch a iné informácie týkajúce sa danej udalostiExistuje mechanizmus, ktorý zabezpečí, že komunikácia s personálom a pacientmi / návštevníkmi je pravidelne kontrolovaná pred publikovanímExistujú návrhy správ pre rôzne skupiny: zdravotníckych pracovníkov, iných zamestnancov, pacientov, návštevníkov atď. Existuje mechanizmus aktualizácie informácií pre všetky zúčastnené stranySú zvolené kľúčové osoby zodpovedné za komunikáciu, sú zodpovedné za podávanie informácií, školenie a prijímanie spätnej väzby a otázok. Všetci zamestnanci poznajú ich mená, kontakty a úlohy.
Externá komunikácia Bol stanovený plán externej komunikácie, spolu s mechanizmom, ktorý zabezpečí spätnú kontrolu dát poskytnutých médiám a verejnosti pred ich publikáciouČlenovia personálu sú o externom komunikačnom pláne informovaníSú zvolení členovia tímu riadiaceho externú komunikáciuExistujú návrhy správ pre rôzne skupiny (novinárov, verejnosť, zdravotníckych špecialistov atď.).
Ochrana dát Existujú mechanizmy, ktoré zabezpečia ochranu dát v zmysle legislatívyVšetci členovia tímu boli upovedomení o zásadách ochrany dátExistujú mechanizmy triedenia pacientov na diaľku (napr. prostredníctvom telefónu, e-mailu, aplikácií pre smartfóny) a tieto neodporujú legislatíve.

Školiace postupy

Prvok / proces Položky, ktoré je nutné skontrolovať
Školenie Existuje plán všeobecného a špeciálneho školenia personálu vrátane plánov preškoľovania a školenia nového personáluVšetky dokumenty a postupy týkajúce sa školenia sú ľahko a centrálne dostupné, zamestnanci vedie, kde sa nachádzajúŠkolenie a informačné materiály sa vytvoria najmä pre: Hygienu rúk a respiračného traktu Používanie prostriedkov osobnej ochrany Zásady a schémy internej a externej komunikácie Ochranu dát s ohľadom na pacienta Postupy triedenia pacientov Definície prípadov Upovedomenia autorít na jednotlivé prípady Umiestňovanie a premiestňovanie pacientov v izolácii a prístup návštevníkov Voľno pre zamestnancov v prípade choroby a pokyny, čo robiť, ak zamestnanec vykazuje príznaky ochorenia Bezpečnostný plán Umiestnenie všetkých dokumentov a školiacich materiálovVšetci zamestnanci a nezdravotnícki pracovníci sú informovaní a preškoleníZdravotnícki pracovníci sú vyškolení k minimalizácii špecifického rizika súvisiaceho s manažmentom pacientov s podozrením alebo potvrdením infekcie vírusom COVID-19Nezdravotnícki pracovníci sú vyškolení k minimalizácii rizika súvisiaceho s ich prácou, najmä pri čistení priestorov, v ktorých sa nachádzajú pacienti s podozrením alebo potvrdením infekcie vírusom COVID-19Zamestnanci, ktorí majú nosiť prostriedky osobnej ochrany, sú vyškolení v ich správnom používaní a poznajú dokumenty popisujúce jednotlivé pracovné postupy.  

Hygiena rúk, prostriedky osobnej ochrany a manažment odpadu

Prvok / proces Položky, ktoré je nutné skontrolovať
Hygiena rúk Sú dostupné zásoby alkoholových dezinfekčných prostriedkov na ruky pre personál a pre pacientov, najmä v čakárňach, triediacich miestnostiach, vyšetrovniach a v priestoroch, kde sa vyhadzujú použité osobné ochranné prostriedkyJe dostupné mydlo a papierové utierky pri všetkých umývadlách (tak na toaletách, ako aj pri všetkých umývadlách určených na umytie rúk mimo priestorov toaliet)Je pripravený postup kontroly a dopĺňania zásobSú vypracované inštrukcie pre správne použitie hygieny rúk a tieto sú distribuované pacientom, návštevníkom, zdravotníckym pracovníkom a upratovačom.
Prostriedky osobnej ochrany Je uvážená potreba prostriedkov osobnej ochranyJe zabezpečené dostatočné množstvo prostriedkov osobnej ochrany pre ochranu proti kontaktnému, kvapôčkovému a vzdušnému prenosu nákazy v rôznych veľkostiachJe vytvorený zoznam dostupných prostriedkov osobnej ochrany spolu s dostupnými veľkosťami, dobou spotreby, ktorý je pravidelne aktualizovanýZdravotnícki pracovníci a upratovači sú vyškolení v správnom navliekaní a vyzliekaní prostriedkov osobne ochrany.
Manažment odpadu Počet košov pre infekčný odpad je dostatočný na pokrytie väčšieho objemu odpaduExistujú bezdotykové koše určené na vyhadzovanie utierok použitých pacientmi v čakárňach a triediacich miestnostiachZariadenie je schopné zabezpečiť odvoz väčšieho množstva infekčného odpadu samo, resp. s pomocou špecializovanej spoločnosti.
 • Triedenie pacientov, prvý kontakt a stanovenie priority jednotlivých pacientov
Prvok / proces Položky, ktoré je nutné skontrolovať
Všeobecne Existujú postupy oddelenia suspektných prípadov od ostatných pacientov a postupy izolácie pacientov, napr. umiestnenie v iných čakárňach, použitie vlastných toaliet, toto tiež zahŕňa miestnosti, v ktorých sa vydáva potrava a vodaExistujú postupy stanovenia priority jednotlivých pacientov (napr. triedenie, kritériá prepustenia pacienta, odloženie elektívnych hospitalizácií a intervencií) a personál nemocnice je s postupmi oboznámenýExistujú postupy pre čistenie spoločných priestorov a vybavenia, ktoré je vyhradené pre potvrdených pacientov s vírusom COVID-19.
Triedenie pacientov na diaľku Existuje plán triedenia pacientov na diaľku pred ich príchodom do nemocnice: sú dostupné telefóny a e-maily pre dané prípady a tieto služby dokážu tiež koordinovať príchod pacientov do nemocnice podľa potrebyVerejnosť bola informovaná o spôsobe triedenia pacientov na diaľku prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov.
Prvý kontakt v nemocnici Pri vstupe do budovy sa nachádzajú najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa vírusu COVID-19, hygieny rúk a respiračnej hygienyPomôcky na hygienu rúk (dezinfekčné prostriedky, prístup k vode, mydlu a papierovým utierkam) a pomôckam respiračnej hygieny (napr. papierové vreckovky) sú k dispozícii pre pacientov a pre personálExistujú rýchle kontroly pri vstupe na urgentný príjem, triedenie podozrivých prípadov a postupy pre zistenie závažnosti zdravotného stavuNemocnica dokáže pacientom ponúknuť možnosť počkať v aute namiesto čakania v čakárni, to zahŕňa aj systém, ako týmto pacientom zavolaťVšetok personál urgentného príjmu je oboznámený s alternatívnymi miestnosťami, ktoré je možné pretvoriť na dočasné čakárne pri prekročení istého počtu pacientovExistuje protokol na informovanie pacientov so suspektnou infekciou vírusom COVID-19 o ďalšom postupe, napr. o tom, že budú izolovaní od ostatných pacientov a prečo, podá sa im tiež informácia o hygiene rúk a respiračného traktu, spôsobe použitia osobných ochranných prostriedkov, použití toalety a o spôsobe zaobstarania si jedla a vodyJe vyhodnotená kapacita transportu pacientov.
 • Umiestňovanie pacientov, presun pacientov medzi zariadeniami a prístup návštevníkov
Prvok / proces Položky, ktoré je nutné skontrolovať
Umiestnenie pacientov Je vyhodnotená kapacita izolačných lôžok a lôžok na JISAk má nemocnica k dispozícii izby s negatívnym atmosférickým tlakom, je určený maximálny počet pacientov, ktorí môžu byť hospitalizovaní v každej z týchto iziebJe vyhodnotená maximálna kapacita izolovaných pacientov: Je vyrátaný maximálny počet izieb, ktoré je možné premeniť na izolačné izby v prípade potreby Je vyrátaný maximálny počet pacientov, ktorí môžu byť uložený v izolačných izbách a počet potenciálnych izolačných izieb Existuje plán, ktorý indikuje kritériá pre pretvorenie štandardných izieb na izolačné a poradie, v ktorom budú tieto izby pretvárané; toto zahŕňa aj plán na premiestnenie pacientov, umožnenie ich rýchleho prepustenia okamžite, keď to zdravotný stav umožňujeZamestnanci poznajú plán a boli riadne vyškolený, napr. v oblasti použitia osobných ochranných prostriedkov, poznajú všetky uvedené protokoly a úlohy, ktoré majú a môžu vykonávať atď.Izby pre izoláciu pacientov s infekciou prenášanou vzduchom boli otestované a certifikované v zmysle legislatívnych požiadaviekOsobné ochranné prostriedky pre prácu v prostredí so vznikom aerosólu sú dostupné v dostatočnom počte, v rôznych veľkostiach, takže môžu byť v prípade potreby použité v izolačných izbáchIba obmedzené množstvo zamestnancov smie vstúpiť do izolačných izieb, títo zamestnanci boli adekvátne vyškolení. Zamestnanci, ktorí majú prístup do izolačných izieb sú sledovaní a záznamy o sledovaní sa archivujú. Personál s prístupom do infekčných izieb by mal byť obmedzený, aby sa zamedzilo možnosti infikovania ostatných pacientov.
Presun pacientov v rámci zariadenia Presun pacientov v rámci zdravotníckeho zariadenia je obmedzený na výkon nevyhnutných zákrokovIzolovaný pacient má na tvári rúško v prípade presunu v rámci zdravotníckeho zariadeniaBoli stanovené najefektívnejšie trasy presunu pacientov v rámci zdravotníckeho zariadeniaVšetci zdravotnícki pracovníci, ktorí pripravujú, presúvajú a prijímajú pacientov vedia o ich zdravotnom stave a boli školení v oblasti príslušných výkonov, napr. kde nájsť osobné ochranné prostriedky a ako ich použiť.
Prístup návštevníkov Značky mimo oddelenia oznamujú návštevníkom, aké sú symptómy akútnych respiračných infekcií; ak je to možné, návštevníci sú skontrolovaní pred vstupom do zariadeniaExistujú pravidlá návštevy pacientov v zariadeniach a na izolačných izbách (napr. len jeden návštevník v danom čase) u suspektných a potvrdených pacientov s nákazou vírusom COVID-19Pre návštevníkov sú k dispozícii osobné ochranné prostriedky, spolu so schémami postupu navliekania a zvliekania osobných ochranných prostriedkovK dispozícii je školený zdravotnícky pracovník, ktorý kontroluje správny postup pri navliekaní a zvliekaní osobných ochranných prostriedkovVšetci návštevníci sú informovaní o tom, ako sa sami majú kontrolovať na prítomnosť príznakov akútnej respiračnej infekcieNa oddelení sa uchováva zoznam všetkých návštevníkov vstupujúcich do izolačných izieb.

Čistenie prostredia

Prvok / proces Položky, ktoré je nutné skontrolovať
Čistenie izieb Existuje postup pravidelného čistenia izieb a čistenia izieb podľa potreby, čistenia izby po prepustení pacientaSú dostupné vhodné produkty určené na čistenie a dezinfekciu povrchov, vybavenia a zdravotníckych zariadeníSú dostupné osobné ochranné prostriedky v rôznych veľkostiachČistiaci personál bol vyškolený ohľadom jednotlivých postupov, ako napr. doby aplikácie jednotlivých produktov, správneho použitia osobných ochranných prostriedkov, sledovania vlastného zdravotného stavu. Personál vie o postupe, ktorý má v prípade spozorovania symptómov ochorenia dodržať.Vedie sa záznam upratujúceho personálu, ktorý čistil izolačné izby.

Prispievajúci experti ECDC

Cornelia Adlhoch, Orlando Cenciarelli, Edoardo Colzani, Angelo D´Ambrosio, Margot Einöider-Moreno, Daniel Palm, Carl Suetens

Odkazy

 1. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. COVID-19 2020 [internet; citované 24.2.2020]. Dostupné na: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
 2.  Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Coronavirus disease (COVID-19) outbreak 2020 [internet; citované 24.02.2020]. Geneva: WHO; 2020. Dostupné na: https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019
 3. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Outbreak of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2): increased transmission beyond China – fourth update. Stockholm: ECDC; 2020. Dostupné na: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/SARS-CoV-2-riskassessment-14-february-2020.pdf
 4. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Health emergency preparedness for imported cases of high-consequence infectious diseases. Stockholm: ECDC; 2019. Dostupné na: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Health-emergency-preparedness-importedcases-of-high-consequence-infectious-diseases.pdf
 5. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Hospital emergency response checklist. An all-hazards tool for hospital administrators and emergency managers. WHO: Geneva; 2011. Dostupné na: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/148214/e95978.pdf
 6. Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) hospital preparedness assessment tool 2020. CDC: Atlanta; 2020 [citované 24.02.2020]. Dostupné na: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/hcp-hospital-checklist.html.

Recommended Posts