CDCX: Záťaž COVID-19 a epidemiologické rizikové faktory u detí

Voľný preklad online dostupného originálu: „Burden of COVID-19 and epidemiologic risk factors in children“ dostupného na: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pediatric-hcp.html?fbclid=IwAR39LEosBhDmZmdSJ7yBpDzV2HgD9yVkBDtxheZ8Hi-dh5qKuysLSdXkszE

Relatívne málo prípadov infekcie COVID-19 vyvolanej SARS-CoV-2 bolo zaregistrovaných u detí v porovnaní s celkovým počtom prípadov v populácii. V Číne sa ku 20.februáru 2020 vyskytlo 2,4% zo 75,465 prípadov (potvrdených a podozrivých) medzi osobami mladšími ako 19 rokov. Analýza z jedného veľkého mesta na juhu Číny naznačuje, že medzi všetkými prípadmi podiel detí mladších ako 15 rokov môže vzrásť z 2% na 13% medzi včasným a neskorým prepuknutím infekcie.

Z prípadov, ktoré boli do tohto dátumu v Číne zaznamenané, väčšina detí bola v kontakte s členom domácnosti s potvrdeným COVID-19. V jednom prípade 3-mesačné dieťa navštívilo zdravotnícke pracovisko predtým, ako tam potvrdili COVID-19, a bolo považované za prvý prípad v rodine – zdroj infekcie (nosokomiálna alebo komunitná) nebol určený. Aspoň jedno dieťa s primárne gastrointestinálnymi symptómami vyhľadalo pomoc vo viacerých ambulantných zdravotníckych zariadeniach predtým, ako sa stalo potvrdeným prípadom.

Počas predchádzajúcich epidémií spôsobených príbuznými zvieracími beta coronavírusmi, Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) a Middle Eastern Respiratory Syndrome (MERS), sa väčšina potvrdených prípadov objavila medzi dospelými. Počas epidémie SARS v rokoch 2002-2003 bolo diagnostikovaných menej ako 5% pacientov mladších ako 18 rokov. Predpokladalo sa, že väčšina prípadov u pacientov mladších ako 18 rokov vznikla prenosom v domácnosti, i keď niektoré prípady boli získané v nemocnici. Takisto väčšina prípadov MERS-CoV prípadov bola považovaná za vzniknutú prenosom v domácnosti.    

Deti môžu hrať úlohu v komunitnom šírení SARS-CoV-2. V jednej správe, ktorá vyšetrovala 10 nakazených detí v Číne, sa hovorí, že SARS-CoV-2 ribonukleová kyselina (RNA) bola objavená vo vzorkách z respiračného traktu až do 22 dní od objavenia symptómov a v stolici do 30 dní od začiatku symptómov. Prípadová štúdia 6-mesačného dojčaťa opisuje dôkaz SARS-CoV-2 RNA v krvi, stolici a viacerých vzorkách nasofaryngeálnych sterov aj napriek tomu, že jediný zdokumentovaný prejav choroby bol jedenkrát zaznamenaná teplota 38.5° C (101.3° F). Vírusová kultúra zo vzoriek v týchto prípadoch nebola vykonaná, preto je nejasné, či pretrvávajúca alebo asymptomatická detekcia RNA predstavuje potenciálne prenosný vírus.

V súčasnosti nie je známe, či rozdiely v zaznamenanej incidencii potvrdených prípadov COVID-19 medzi deťmi a dospelými v Číne sú kvôli rozdielom v kontakte s nakazenými (napríklad u detí je menej pravdepodobné, že sa budú starať o chorých), v závažnosti ochorenia, v testovaní, v sledovaní (napr. symptómy na začiatku sa odlišujú od definície ochorenia pre sledovanie alebo diagnózu).

Klinický obraz u detí

Symptómy u pediatrických pacientov

U pediatrických prípadov  sa choroba zdá byť mierna, väčšina prípadov má nasledovné príznaky:

 • Symptómy respiračnej infekcie
 • Kašeľ
 • Nazálna kongescia
 • Rhinorrhea
 • Bolesť hrdla

Prevládajúce príznaky a symptómy infekcie COVID-19 hlásené do daného dátumu u všetkých pacientov sú podobné vírusovým respiračným infekciám. Zahŕňajú horúčku, kašeľ a sťažené dýchanie. Gastrointestinálne symptómy ako bolesť brucha, hnačka, pocit na vracanie a vracanie, boli hlásené u menšiny dospelých pacientov.

V správe o 9 hospitalizovaných deťoch v Číne s potvrdeným COVID-19 sa uvádza, že len polovica mala horúčku. Aspoň jedno dieťa malo do uvedeného dátumu primárne gastrointestinálne symptómy ako vracanie, hnačku a nechutenstvo na začiatku prejavov. Viacero správ hovorí o deťoch s asymptomatickou infekciou SARS-CoV-2.

Údaje z pediatrických prípadov SARS a MERS tiež ukazujú na miernejšie symptómy u detí v porovnaní s dospelými, a adolescenti so SARS mali závažnejšie symptómy ako mladšie deti. U detí s COVID-19 bola opísaná aj ko-detekcia ďalších respiračných patogénov (influenza virus, respiratory syncytial virus, Mycoplasma pneumonie).

Znaky a symptómy COVID-19 u detí môžu byť podobné ako pri bežných vírusových infekciách respiračného systému alebo iných detských chorobách. Je dôležité, aby pediatri mali primerané podozrenie na COVID-19, ale tiež zvážili a testovali aj iné diagnózy, ako napríklad chrípka.

Klinický priebeh a komplikácie u detí

Na základe limitovaného množstva správ z Číny, komplikácie COVID-19 u detí sa zdajú byť miernejšie ako u dospelých. Ťažké komplikácie (napr. ARDS, septický šok) boli zaznamenané v jednom prípade 13-mesačného dieťaťa s potvrdeným COVID-19. Ďalšie záznamy hovoria o miernom priebehu ochorenia, vrátane ochorení u dojčiat. Ku 20.februáru 2020 bol v Číne len jeden prípad úmrtia dieťaťa mladšieho ako 20 rokov z 2,114 úmrtí z celkových 55,924 prípadov s potvrdeným COVID-19. O tomto pacientovi neboli poskytnuté žiadne ďalšie informácie.

RTG hrudníka u detí s COVID-19 ukazuje škvrnité infiltráty zhodné s tými pri vírusovej pneumónii a CT hrudníka ukazuje nodulárne zatienenia typu mliečneho skla.

Počas prepuknutia SARS v rokoch 2003-2004 mali pacienti mladší ako 12 rokov miernejší a kratší priebeh choroby ako dospelí a neboli zaznamenané žiadne úmrtia. Smrť bola zriedkavá u detí s MERS. Jedna smrť dieťaťa na MERS bola hlásená u pacienta s cystickou fibrózou, ktorý mal vzorky z respiračného systému pozitívne tiež na influenza A(H1N1)pdm09 a multirezistentnú Pseudomonas.

Aj keď symptómy a priebeh ochorenia COVID-19 môžu byť miernejšie u detí ako u dospelých, nie je známe, či deti s pridruženými ochoreniami majú zvýšené riziko ťažšieho priebehu.

Liečba a prevencia

Momentálne nepoznáme antivírusové liečivá odporúčané alebo povolené U.S. Food and Drug Administration (FDA) pre COVID-19. Klinický manažment zahŕňa rýchle použitie odporúčaných opatrení na prevenciu a kontrolu infekcie (napr. respirátor alebo rúško, rukavice, plášť, ochrana očí) v zdravotníckych zariadeniach a podporný manažment komplikácií.

Lopinavir/ritonavir a interferón alfa sa v Číne používajú na liečbu detí s COVID-19, ale bezpečnosť a účinnosť týchto liečiv nebola dokázaná. Remdesivir je vyšetrované antivírusové liečivo, u ktorého sa zaznamenala in vitro aktivita proti SARS-CoV-2. Niektorí pacienti s COVID-19 dostali remdesivir intravenózne v klinických skúškach alebo bol podaný v rámci neautorizovaej indikácie, u detí s COVID-19 na liečbu ale použitý nebol.  

Zdroje

 1. Al-Tawfiq, J.A., R.F. Kattan, and Z.A. Memish, Middle East respiratory syndrome coronavirus disease is rare in children: An update from Saudi Arabia. World J Clin Pediatr, 2016. 5(4): p. 391-396.
 2. Bartenfeld, M., et al., Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus and Children. Clin Pediatr (Phila), 2017. 56(2): p. 187-189.
 3. Cai, J., et al., A Case Series of children with 2019 novel coronavirus infection: clinical and epidemiological features. Clin Infect Dis, 2020.
 4. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus. 2020; Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html; accessed 6 Mar 2020.
 5. Chan, J.F., et al., A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. Lancet, 2020. 24: p. 24.
 6. Chen, F., et al., [First case of severe childhood novel coronavirus pneumonia in China]. Zhonghua Erke Zazhi, 2020. 58(0): p. E005.
 7. China Center for Disease Control and Prevention. The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) in China]. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi, 2020. 41(2): p. 145-151.
 8. Dowell, S.F. and M.S. Ho, Seasonality of infectious diseases and severe acute respiratory syndrome-what we don’t know can hurt us. Lancet Infect Dis, 2004. 4(11): p. 704-8.
 9. Feng, K., et al., [Analysis of CT features of 15 Children with 2019 novel coronavirus infection]. Zhonghua Er Ke Za Zhi, 2020. 58(0): p. E007.
 10. Hon, K.L., et al., Clinical presentations and outcome of severe acute respiratory syndrome in children. Lancet, 2003. 361(9370): p. 1701-3.
 11. Liu, J., et al., Community Transmission of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, Shenzhen, China, 2020. Emerging Infectious Diseases, 2020. 26(6). https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0239_article
 12. Memish, Z.A., et al., Middle East respiratory syndrome coronavirus disease in children. Pediatr Infect Dis J, 2014. 33(9): p. 904-6.
 13. Monto, A.S., J.S. Koopman, and I.M. Longini, Jr., Tecumseh study of illness. XIII. Influenza infection and disease, 1976-1981. Am J Epidemiol, 1985. 121(6): p. 811-22.
 14. Pan, X., et al., Asymptomatic cases in a family cluster with SARS-CoV-2 infection. Lancet Infect Dis, 2020.
 15. Shen, K., et al., Diagnosis, treatment, and prevention of 2019 novel coronavirus infection in children: experts’ consensus statement. World J Pediatr, 2020.
 16. Stockman, L.J., et al., Severe acute respiratory syndrome in children. Pediatr Infect Dis J, 2007. 26(1): p. 68-74.
 17. Wang, D., et al., Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA, 2020.
 18. Wang M, Cao R, Zhang L, Yang X, Liu J, Xu M, Shi Z, Hu Z, Zhong W, Xiao G. Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell Res. 2020 Feb 4. doi: 1038/s41422-020-0282-0. [Epub ahead of print]
 19. Wei, M., et al., Novel Coronavirus Infection in Hospitalized Infants Under 1 Year of Age in China. Jama, 2020.
 20. Worby, C.J., et al., On the relative role of different age groups in influenza epidemics. Epidemics, 2015. 13: p. 10-16.
 21. World Health Organization – People’s Republic of China Joint Mission. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Available at: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdfpdf iconexternal icon; accessed 6 Mar 2020.
 22. Xia W., et al., Clinical and CT features in pediatric patients with COVID-19 infection: Different points from adults. Pediatric Pulmonology. 2020;1-6. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ppul.24718external icon.
 23. Zhang, Y.H., et al., [2019-novel coronavirus infection in a three-month-old baby]. Zhonghua Er Ke Za Zhi, 2020. 58(0): p. E006.

Recommended Posts