CDC: Predbežné informácie k zabezpečeniu domácej starostlivosti pre pacientov trpiacich ochorením COVID-19 nevyžadujúcich hospitalizáciu (február 2020)

Aktualizované 12.2.2020  
Voľný preklad originálu “Interim Guidance for Implementing Home Care of People Not Requiring Hospitalization for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” dostupného online na: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/guidance-home-care.pdf    
Tieto predbežné informácie sú určené pre zamestnancov úradov verejného zdravotníctva, epidemiológov a zdravotnícky personál zabezpečujúci domácu starostlivosť a izoláciu pacientov so suspektným alebo potvrdeným ochorením COVID-19, tiež pre personál zabezpečujúci starostlivosť a izoláciu osôb vykazujúcich známky ochorenia, ktoré boli v kontakte s nakazenou osobou, tiež osôb s pozitívnou cestovateľskou anamnézou nevyžadujúcich si hospitalizáciu (teda pacienti s miernym priebehom ochorenia, ktorí môžu byť liečení doma) a osôb prepustených z nemocnice s potvrdeným ochorením COVID-19.

Ľudia by mali dodržiavať adekvátne domáce karanténne opatrenia, aby minimalizovali možnosť sekundárneho prenosu infekcie. Súčasné informácie o ochorení COVID-19  sú limitované, a tak sa domáce karanténne opatrenia riadia na základe všeobecných odporúčaní pre iné koronavírusy, ako je napríklad Middle Eastern Respiratory Syndrome, teda MERS a mali by trvať do 14 dní.

Tento dokument sa netýka hospitalizovaných pacientov.  Predbežné informácie ohľadom prevencie nemocničného šírenia a odporúčania ohľadom kontroly infekcie nájdete na:  Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Known or Patients Under Investigation for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in a Healthcare Setting: www.cdc.gov/ coronavirus/2019-nCoV/infection-control.html

Posúdenie vhodnosti obydlí pre domácu liečbu/izoláciu/karanténu

Po konzultácii s národnou alebo regionálnou pobočkou Úradu verejného zdravotníctva, zdravotnícki pracovníci by mali posúdiť vhodnosť obydlí pre domácu liečebnú starostlivosť.
Faktory pre zváženie domácej liečby zahŕňajú:

Pacient je dostatočne stabilný na to, aby mohol byť umiestnený do domácej liečby.
Vhodní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú k dispozícii pre pacienta aj doma.
Pacient sa zotavuje v osobitnej izbe bez priameho kontaktu s ďalšími členmi domácnosti.
Prístup k potrave a ďalším potrebám je nevyhnutný.
Pacient a ostatní členovia domácnosti majú prístup k vhodným odporúčaným osobným ochranným prostriedkom (minimálne rukavice a rúška na tvár) a sú schopní dodržiavať opatrenia odporučené ako súčasť domácej liečby alebo izolácie (napr. respiračná hygiena, etiketa kašľa a hygiena rúk).
Súčasťou domácnosti sú členovia patriaci do rizikovej skupiny so zvýšeným rizikom komplikácii v prípade COVID-19 infekcie (napr. starší ľudia a ľudia s vážnym chronickým ochorením kardiovaskulárneho a respiračného systému, diabetes).

Poskytnutie usmernenia pre realizáciu opatrení počas domácej izolácie

Zdravotnícki profesionáli by mali:
poskytnúť pacientovi, poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti a členom domácností dočasné poradenstvo prevencie Koronavírusového ochorenia 2019 (COVID-19) pred šírením v komunitách a domácnostiach (pozri zdroje) od Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC); a
kontaktovať národnú alebo regionálnu pobočku Úradu verejného zdravotníctva a zhodnotiť kritéria pre ukončenie opatrení.

Poznámky
¹
Izolácia je definovaná ako oddelenie a zamedzenie aktivít osôb chorých na nákazlivé ochorenie od tých, ktorí sú zdraví.

Použité zdroje

  • Kritériá pre posúdenie pacientov v inkubačnej dobe (patients under investigation – PUI) pre Korovavírusové ochorenie 2019 (COVID-19): www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/ clinical-criteria.html
  • Dočasná prevencia a kontrola infekcie, odporúčania pre pacientov pozitívnych na COVID-19 a pacientov v inkubačnej dobe (PUI): www.cdc.gov/ coronavirus/2019-nCoV/infection-control.html
  • Dočasné poradenstvo prevencie Koronavírusového ochorenia 2019 (COVID-19) pred šírením v komunitách a domácnostiach: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ guidance-prevent-spread.html

Recommended Posts